Hinggil sa pagputok ng Bulkang Taal

Ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ay nananawagan sa lahat ng mga kasaping organisasyon nito at mga kaibigan at kaalyado sa rehiyon na magsagawa ng mga relief operation at tumulong sa paglilikas ng iba pa nating mga kababayan na nasa baybaying bayan na nakapalibot sa Taal Lake na kinaroonan ng nag-aalburotong Taal Volcano.

More

Martial law in Mindanao must be fully dismantled

Martial law in Mindanao has formally passed. Executive Order #70, however, has taken precedence and has placed the entire country under de facto martial law rule. Thus, even without Mindanao martial law, the system and structures of military rule remain and continue to impose fascist oppression on the people. The Filipino people, therefore, demands that martial law in Mindanao be fully dismantled.

More

On the current ceasefire and further steps forward

The current reciprocal ceasefire agreement between the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), which was supposed to have started

More

Messages

Videos

Publications
 • Sa panahon ng brutal na panunupil, hinihingi sa buong bayan na ibayong magpakatatag, ipunin ang lahat ng tapang at puspusang lumaban. Mahigpit

  More
 • /

  Halos limang dekada na ang nakalipas nang ipinailalim ni Ferdinand Marcos ang buong bansa sa batas militar na nagbunsod ng kanyang brutal

  More
 • /

  Parang sirang plaka si Rodrigo Duterte sa kanyang paulit-ulit na pagdedeklarang magagapi ng kanyang rehimen ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Kamakailan, nagbanta

  More
 • /

  Li­ma­hid sa du­go ang isla ng Neg­ros. Wa­lang tigil na bu­mubu­ga ng lak­sang pung­lo si Rodrigo Du­ter­te laban sa mga wa­lang ka­la­ban-labang

  More