AFP/PNP continue to kill, arrest and file trumped-up cases against civilians to sow widespread tyranny

12 mins read

Statement | March 2, 2018 | Bisaya»

Upon the orders of their master Rodrigo Duterte to sow tyranny upon the people, the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) have become rabid dogs attacking without rhyme or reason. They are victimizing random civilians in carrying out their evil plans against the revolutionary movement.

Duterte’s fascist soldiers have been terrorizing civilians in North Eastern Mindanao Region (NEMR) this year, to weaken and damage the revolutionary movement and terrorize the struggling people.

Recall that last February 25, 2018, 26th IB and PNP forces arrested civilian Roger Salinas Gonzales in Brgy. Del Monte, Talacogon, Agusan del Sur and fabricated that he is a commanding officer of the People’s Militia. According to the relatives of the victim who witnessed the arrest, soldiers planted a .38 revolver to make it apear that he was armed. They immediately went on air to brag about capturing another official of the revolutionary movement.

Meanwhile, 75th IB troops shoot and killed a civilian in Sitio Kabaohan, Brgy. Bunawan Brook, Bunawan, Agusan del Sur last February 15, 2018. The victim was Keynard Barrientos, 23 years old, single and resident of the area. The AFP immediately proclaimed that the victim was a member of the NPA and was killed during an encounter.

Last February 14, in Brgy. Manat, Trento, Agusan del Sur, 75th IB forces ambushed and killed Aaron Notarte, a farmer, while he was on his motorcycle on the way to his farm carrying coffee seedlings for planting. The 75th IB immediately proclaimed that the victim was a member of the NPA.

Last February 9, 2018, Mario Labao, a CAFGU member, killed Datu Guillermo Tiambong a leader of the Mamanwa tribe, in Brgy. Buodlingin, Alegria, Surigao del Norte. The 30th IB and 402nd Bde tried to cover-up the crime and maliciously charged it to the NPA. They even used the supporters of Mario Labao, accompanied by the AFP, to hold a rally against the NPA.

Last February 2, 2018, the AFP accompanied by the police, arrested Leonida Guao in Brgy. Bading, Butuan City and accused her as being the finance officer of the Mindanao Commission of the Communist Party of the Philippines (CPP). But in truth, she was a civilian and small businesswoman. According to the spokesperson of the National Democratic Front of the Philippines-Mindanao (NDFP-Mindanao) there is no such designation of finance officer in the Mindanao Commission, as such, it was a trumped-up accusation made by the AFP/PNP against the victim.

In January 2018, without mercy, 29th IB forces strafed the home of Jinky Asay in Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte. Their two passenger motorcycles were riddled with bullets destroying these and resulted to them losing their source of livelihood.

These are but a few among the many cases of abuse and violations of human rights committed by AFP/PNP forces in the region since the extension of martial law in Mindanao, implementation of Oplan Kapayapaan, declaration of the NPA and CPP as “terrorists” and boasting of annihilating the NPA by the year 2018. Failing to prevent the advance of the revolutionary movement and amidst the worsening crisis in the Philippines, Duterte has seemingly lost his mind, making statements granting the fascist AFP/PNP license to commit crimes and persecute the people.

But the US-Duterte regime and the AFP/PNP are sorely mistaken in thinking that the people will continue to cower in fear and he can establish his ambitious dictatorial rule in the Philippines without opposition. It has instead enflamed the people to resist and opt for armed struggle to achieve social justice. Duterte will suffer the same fate of Marcos, overthrown by the thunderous uprising of the people, his name despised in the pages of history.

NDFP-NEMR call on and challenge the people in the region, turn fear and doubt into blazing courage to expose, fight and frustrate all manners of deceit and oppression. Let us stand up for our rights and just interests to bring forth genuine justice and freedom.

The NPA will launch many tactical offensives against the brutal AFP/PNP forces to defend the people and give justice to the victims of fascist abuse.

Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDFP-NEMR


Pamahayag | Marso 2, 2018

AFP/PNP WALAY PUAS SA PAGPAMATAY, PAGPANGDAKOP UG PAGPASAKA OG MGA TINUMO-TUMONG KASO NGADTO SA MGA SIBILYAN ARON ISABWAG ANG HALAPAD NGA KAHADLOK

Sa pag-aghat sa ilang amo nga si Rodrigo Duterte nga mosabwag og kalisang ngadto sa katawhan, ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) daw susama na sa irong buang nga nagpataka na og pamaak. Bisan kinsa na lang nga sibilyan ang giligsan niini basta mapatuman ang ilang hugaw nga mga laraw batok sa rebolusyonaryong kalihukan.

Sunodsunod na ang gihimong panglutos sa mga pasistang sundalo ni Duterte ngadto sa mga sibilyan sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) niini nga tuig, aron lang pahuyangon ug dauton ang rebolusyonaryong kalihukan ug makamugna og terror ngadto sa katawhang nakigbisog.

Kung atong mahinumduman niadtong Pebrero 25, 2018, gidakop sa mga pwersa sa 26th IB ug PNP ang usa ka sibilyan nga si Roger Salinas Gonzales didto sa Brgy. Del Monte, Talacogon, Agusan del Sur ug gitumo-tumoan nga usa ka commanding officer sa Milisya ng Bayan. Matud sa mga paryente sa biktima nga nakasaksi sa maong pagdakop, gibutangan pa sa mga sundalo og usa ka .38 rebolber aron ipakita nga ang ilang nadakpan usa ka armado. Walay paglangan gisangyaw gilayon kini sa kahanginan aron ipanghambog nga nakadakop na usab sila og laing opisyal sa rebolusyonaryong kalihukan.

Samtang usa ka kaso sa pagpamusil-patay nga hinimoan sa mga tropa sa 75th IB ang nahitabo didto sa Sityo Kabaohan, Brgy. Bunawan Brook, Bunawan, Agusan del Sur niadtong Pebrero 15, 2018. Ang biktima mao si Keynard Barrientos, 23 anyos, ulitawo ug residente sa maong lugar. Gisangyaw dayon sa AFP nga membro sa BHB ang biktima ug namatay diha sa engkwentro.

Niadtong Pebrero 14, didto sa Brgy. Manat, Trento, Agusan del Sur, giambus-patay sa mga pwersa sa 75th IB si Aaron Notarte, usa ka mag-uuma, samtang nagsakay sa motor paingon sa iyang umahan nga nagdala og semilya sa kape nga itanomay. Gipasiatab dayon sa 75th IB nga usa ka membro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang biktima.

Niadtong Pebrero 9, 2018, gipusil ni Mario Labao, usa ka membro sa CAFGU, si Datu Guillermo Tiambong usa ka lider sa tribung Mamanwa, didto sa Brgy. Buodlingin, Alegria, Surigao del Norte. Hinungog nga gitabunan sa 30th IB ug 402nd Bde ang krimen ug malisyosong gipanumangil kini ngadto sa BHB. Gigamit pa ang mga sakop ni Mario Labao uban sa AFP sa pagpahigayon og rali batok sa BHB.

Niadtong Pebrero 2, 2018, gidakop sa AFP uban sa kapulisan, si Leonida Guao didto sa Brgy. Bading, Butuan City ug giakusahan nga finance officer sa Komisyon sa Mindanao sa Partido Komunisa sa Pilipinas (PKP). Apan sa pagkatinuod usa siya ka sibilyan ug gamay nga negosyante. Matud usab sa tigpamaba National Democratic Front of the Philippines-Mindanao (NDFP-Mindanao) walay designasyon nga finance sa Komisyon sa Mindanao busa usa ka tumo-tumo ang akusasyon sa AFP/PNP batok sa biktima.

Niadtong Enero 2018, walay puangod nga gi-istraping sa mga pwersa sa 29th IB ang panimalay ni Jinky Asay didto sa Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte. Gitadtad pa sa bala ang ilang duha ka motor nga pasaheroan nga maoy hinungdan sa pagkaguba niini ug pagkawala sa ilang panginabuhian.

Nalakip kini sa daghang mga kasong pangabuso ug paglapas sa tawhanong katungod nga binuhatan sa mga pwersa sa AFP/PNP dinhi sa rehiyon sukad gipalawig niini ang martial law sa Mindanao, gipatuman ang Oplan Kapayapaan, pagdeklara nga “terorista” ang BHB ug PKP ug panghambog niini nga puohon ang BHB sa tuig 2018. Tungod sa kapakyas nga babagan ang pag-asdang sa rebolusyonaryong kalihukan ug migrabe pa ang krisis sa katilingbang Pilipino, daw nawad-an na og saktong pangisip si Duterte diha sa iyang mga pamahayag nga naghatag og dugang lisensya ngadto sa mga pasistang AFP/PNP nga mopahamtang og mga krimen ug panglutos ngadto sa katawhan.

Apan sayop ang rehimeng US-Duterte ug ang AFP/PNP sa ilang pagtuo nga mapakurog sa kahadlok ang katawhan sa lahutay ug hanoy niining mapabarug ang ambisyosong diktadurang paghari sa Pilipinas. Mas gisugnuran hinoon niini ang katawhan nga mosukol ug mosandig sa armadong pakigbisog aron kab-oton ang katilingbanong hustisya. Mahisama si Duterte kang Marcos sa umaabot nga pukanon sa nagdahunog nga pag-alsa sa katawhan ug ipanghimaraut ang iyang ngalan sa panid sa kasaysayan.

Ang NDFP-NEMR nag-awhag ug naghagit sa katawhan sa rehiyon nga pulihan nato ang kahadlok ug pagduhaduha ngadto sa nagdilaab nga kaisog aron ibutyag, suklan ug pakyason ang tanang matang sa pagpanglingla ug pagpanglupig. Kusganon natong ipanghingusog ang atong mga katungod ug makatarunganong interes aron mopatigbabaw ang tinuod nga hustisya ug kagawasan.

Ilunsad sa BHB ang daghang mga taktikal nga opensiba batok sa bangis nga mga pwersa sa AFP/PNP aron panalipdan ang katawhan ug mahatag ang hustisya ngadto sa mga biktima sa pasistang pagpangabuso.

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR

Latest from News