Ang CPP-NPA-CPDF ay hindi magpapasindak sa lokal na implementasyon ng NTF-ELCAC

5 mins read

Ang Leonardo Pacsi Command-Bagong Hukbong Bayan Mountain Province sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas kasama ng Cordillera People’s Democratic Front ay magpapatuloy sa kanilang rebolusyonaryong gawain ng pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos sa mamamayan ng Mountain Province para sa kanilang mga demokratikong karapatan at interes. Ito ay sa kabila ng mga persona-non-grata declaration ng iba’t ibang LGU laban sa CPP-NPA at sa mga rebolusyonaryong pangmasang organisasyon, alinsunod sa Executive Order 70 ng rehimeng Duterte na siyang bumuo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sa kabila ng matitinding operasyong militar ng gobyerno, malawakang black propaganda at disimpormasyon, at pasistang atake sa mamamayan, ang CPP-NPA-CPDF ay matagumpay na nakpagpalakas sa Mountain Province sa mga nakalipas na dekada dahil sa kawastuhan ng ating rebolusyonaryong adhikain, at higit sa lahat, dahil sa walang hanggang suporta ng mamamayan. Nagdulot ng panggugulo sa araw-araw na kabuhayan ng mamamayan ang mga operasyong militar ng AFP-PNP.

Noong nakaraang taon, ang 81st Infantry Batallion ng AFP ay minilitarisa ang Sitio Dandanac, Brgy Tamboan sa loob ng tatlong buwan matapos ang isang matagumpay na taktikal na opensiba ng Leonardo Pacsi Command. Ginawa nilang barracks ang dap-ay pati ang eskwelahan, isang malinaw na paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CAHRIHL) sa pagitan ng gubyerno at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Upang pagtakpan ang kanilang kahiya-hiyang pagkatalo, itinutok nila ang kanilang mga baril sa mamamayan. Tinatakot nila ang taumbayan, at pinupuwersang magpakita ng mga ID at passes bago makapasok sa sarili nilang mga palayan at pastulan. Nagresulta ito sa pagkabulok ng mga palay na sana’y naani, at matinding pangangayayat ng kanilang mga alagang baka. Tinatakan nila ang ilang mga sibilyan bilang kasapi ng NPA.

Inakusahan nila ang dalawang sibilyan na kabilang diumano sa yunit ng NPA na nang-ambus sa kanila, at ikinulong nang walang konkretong pruweba. Noong isang linggo lamang, pinagbabaril ng mga kasapi ng PNP Special Action Force ang magsasakang si Jether Mangallay habang nasa bukid. Ayon sa mga report, kakaalis lang ng ilang mga bata bago mangyari ang insidente. Walang nasaktan sa nasabing insidente.

Sinasabi ng rehimeng Duterte na hadlang ang CPP-NPA sa pag-unlad at paglago ng mga negosyo sa mga lokalidad. Bilang tugon dito, kanyang tinulak ang mga LGU na na magbuo ng mga lokal na bersyon ng NTF-ELCAC. Dito sa Mountain Province, nagbuo sila ng Provincial Task Force Empowering Local Communities to Accelerate Change (PTF-ELCAC).

Tunay nga bang ang interes ng mamamayan ang ipinagtatanggol ng NTF-ELCAC ni Duterte at ng PTF-ELCAC, o interes ng mga malalaking negosyo at korporasyon? Bukas-palad nilang tinanggap ang Bimaka Renewable Energy Corporation upang dambungin ang mga ilog ng Besao para sa isang 14-megawatt hydropower plant. Tinanggap din nila ang Chico River Irrigation Pump Project galing sa pautang ng China, at ang mga eksplorasyong isinagawa ng kumpanyang Chevron sa geothermal resources ng Mainit, Bontoc.

Ang mga persona-non-grata declarations na ito ay walang laman, ipokrito, at walang epekto. Hinahamon natin ang mga pasimuno ng mga deklarasyong ito na makiisa sa mga pinagsasamantalahan at inaapi. Kundenahin ang militarisasyon at paglabag sa karapatang-tao na ginagawa ng AFP-PNP sa mamamayan. Ihinto ang lahat ng anyo ng development aggression na magdadambong lamang ng ating likas na yaman para sa interes ng mga korporasyon. At panghuli, ipanawagan ang muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gubyerno at NDFP kung saan masasagot ang ugat ng armadong pakikibaka sa pamamagitan ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER), at mailalatag ang mga maka-mamamayang solusyon na maghahatid ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Ang mga rebolusyonaryong puwersa sa Mountain Province, kasama ng sambayanang Pilipino, ay magpapatuloy na labanan ang mapanag-api at mapagsamantalang sistemang panlipunan. Patuloy nating ipagtatanggol ang ating lupang ninuno, buhay, at likas na yaman, at isusulong ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon bilang pangmatagalang sagot sa matinding kahirapang nararanasan ng ating bayan. Walang deklarasyong persona-non-grata ang makakapigil sa pagsulong ng ating demokratikong rebolusyong bayan.

Ilantad at Labanan ang mapanupil na NTF-ELCAC!
Patalsikin ang pasistang rehimeng US_Duterte!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba!
Expose and Frustate NTF-ELCAC!
Matagu-tagu tako ami-in!

Magno Udyaw
Spokesperson, Leonardo Pacsi Command
New People’s Army Mountain Province

Latest from Statements