NDFP WebMedia

Regarding the ambush of the Bumbaran PNP patrol car

NPA forces under the Mount-Kitanglad Sub-Regional Command (MK-SRC) successfully ambushed a patrol car of the Philippine National Police personnel of Bumbaran, Lanao del Sur Police Station at Km. 28, Talakag-Bumbaran Road in

More

NPA ambushes PNP patrol in Bukidnon

Yesterday, November 9, 2017 at around 7 o'clock in the evening, a field unit of the New People's Army under the Mt. Kitanglad Sub-regional Command ambushed a patrol car of the PNP

More

Ubos-ka­yang la­ba­nan “ang to­do-lar­gang ge­ra “ni Du­ter­te

Pau­lit-u­lit na idi­nek­la­ra ng pa­sis­tang ha­ri-ha­ri­ang Rod­ri­go Du­ter­te na ma­ta­pos ang pag­kub­kob ng AFP sa Ma­ra­wi, itu­tu­on ni­ya ang kan­yang mga tro­pa la­ban sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa ti­na­gu­ri­an niyang “full-sca­le”

More

100 Taon Rebolusyong Oktubre 2017

Sa panahong ito, nakikita na nating ang malakihang transisyon sa isang rebolusyonaryong agos sa global na saklaw. Lahat ng mayor na kontradiksyon ay tumitindi: sa pagitan ng kapital at paggawa sa mga

More

NPA-in-action: 5 military killed

Despite of Duterte's almost-half-a-year martial law in Mindanao, several operatives of the New People's Army – North Central Mindanao Region (NPA-NCMR) were still able to launch tactical offensives. Among these was the

More

Duterte wasting time with local peace talks

The revolutionary forces under the leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP) and allied with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) reject local peace negotiations being pushed by

More
1 82 83 84 85 86 119