Continuing military operations in NEMR accompanied by brutal and deceitful propaganda and activities by the AFP

14 mins read

Statement | February 3, 2018 | Bisaya »

Starting January 7 of this year, the sustained massive military operation launched by AFP forces in Surigao del Sur and Agusan del Sur, have gone on for 27 days. It covers the municipalities of Tandag, Tago, San Miguel, Marihatag, San Agustin, Cagwait and Lianga in Surigao del Sur and Bunawan, Rosario, Trento, Prosperidad in Agusan del Sur. This operation is launched by forces from the 75th IB, 36th IB, 3rd SFB, 16th SFcoy, Scout Ranger under the 401st Bde, Philippine Army (PA), Armed Forces of the Philippines (AFP) and Special Action Forces (SAF) of the Philippine National Police (PNP).

Within this period, there were eight (8) incidents of clashes in Surigao and Agusan del Sur. According to reports and as witnessed by the masses themselves, the AFP forces suffered at the minimum, 9 casualties excluding those wounded, because of the brave resistance of the Red fighters. Because of this, the enemy indiscriminately fired canons and launched aerial bombing of mountain areas in San Agustin, Marihatag and Lianga in Surigao del Sur last January 15-18, 2018.

While combat operations continued, the AFP also committed abuses and implemented psychological operations to scare and mislead the people in the region. They released fake information to the mass media and social media in an attempt to damage the revolutionary movement and the New People’s Army (NPA).

Because of the sustained military operations, the livelihood of the Lumad in the area have been paralyzed because of terror, not just of the bombing but because of the threats of retaliation made by the fascist military, if they will be attacked by the NPA. They cannot go to their farms and hunt as they have always done during the amihan season. They were forced to evacuate and suffer hardship in the center of Km. 9 in Brgy. Diatagon, Lianga, Surigao del Sur to avoid military abuses. Other communities evacuated to Sitio Luknodon, Brgy. Mahaba, Marihatag and Brgy. Hanipaan, San Agustin, Surigao del Sur since January 10.

In the second week of January, 29th IBPA forces strafed the home of farmer Jinky Asay and fired at and destroyed his passenger motorcycle in Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte. A few days after the incident, 75th IB PA forces shot and killed farmer Jimmy Notarte while he was leaving his farm in Brgy. Imelda, Bunawan, Agusan del Sur and was falsely accused as a member of the NPA.

In January 29, the AFP spokesperson and the paid Lumad aristocrat leaders released the fake news that the NPA brutally killed a CAFGU member and beheaded and hacked his arm in Brgy. Castillo, San Miguel. This is a big lie and nothing but black propaganda so the AFP can claim that the NPA is a terrorist organization thus rationalize its plan of arming the Lumad they conned, against the revolutionary movement. The truth however, came out, that the bandits in the area backed by the AFP/PNP were the ones responsible for the brutal crime which happened because of infighting for control of the area, especially the gold mines. NDFP-NEMR condemns the brutal killing of the CAFGU member.

On the other hand, the AFP/PNP instigated the forced surrender of former NPA members and ordinary civilians to make it appear that many active Red fighters have surrendered and prove that the New People’s Army-North Eastern Mindanao Region (NPA-NEMR) is weakening.

Aside from this, the reactionary government and the AFP deceived the Lumad by promising millions of money for the supposed livelihood development to push the economic interests of capitalists in the ancestral lands of the Lumad, at the Indigenous People’s Summit in the camp of the Eastern Mindanao Command (EastMinCom) of the Philippine Army in Panacan, Davao City. They were promised admittance as soldiers and police whose salaries have been increased. They were taught how to use computers within a few days for the Lumad to learn how to operate such. This is but another way of belittling the Lumad and an attempt to mislead them so they will easily hand over the riches of their ancestral lands to the mining and plantation capitalists.

Such manner of propaganda and activities are but part of the move implemented by bad people with bad intentions in our society. Because the AFP/PNP and the fascist US-Duterte regime wish to promote the interests of the imperialists and ruling classes in the region, implement the “build build build” program and strengthen their ambitious dictatorial rule at the expense of the people, it is of no wonder that they make such bad moves.

In line with this, the brutal, devious and evil intention of the AFP/PNP and US-Duterte regime must be exposed. Bravely resist and launch more sustained counter-attacks against the continuing psywar and combat operations of the enemy.

Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDFP-NEMR


Pamahayg | Pebrero 3, 2018

NAGPADAYONG OPERISYONG MILITAR SA NEMR GIKOMBINAHAN SA AFP SA MGA BANGIS UG MALINGLAHONG PROPAGANDA UG AKTIBIDAD

Sugod niadtong petsa 7 sa Enero niini nga tuig, mokabat na sa 27 ka adlaw ang walay hunong nga dakung operisyong militar nga gilunsad sa mga pwersa AFP didto sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Tandag, Tago, San Miguel, Marihatag, San Agustin, Cagwait ug Lianga sa Surigao del Sur ug sa mga lungsod sa Bunawan, Rosario, Trento, Prosperidad sa Agusan del Sur. Kini nga operisyon gihimo sa mga pwersa sa 75th IB, 36th IB, 3rd SFB, 16th SFcoy, Scout Ranger ubos sa 401st Bde Philippine Army (PA), Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Special Action Forces (SAF) sa Philippine National Police (PNP).

Samtang ginapokusan nila og dakung pwersa ang Surigao del Sur partikular ang Front 19 nga halos mokapin na sa 500 ka tropa ang nag-operisyon, naglunsad usab ang mga pwersa sa AFP og mga sustenidong operisyon sa ubang bahin sa rehiyon.

Sulod niining maong panahon miabot na sa walo ka insidente sa panagsangka ang nahitabo sa tibuok Surigao ug Agusan del Sur. Subay sa taho ug nakita mismo sa mga masa nakahiagom ang mga pwersa sa AFP sa minimum nga 9 ka patay wala pay labot sa pila ka samaron bunga sa maisugong pagsukol sa mga Pulang manggugubat. Gumikan niini pinataka usab nga nanganyon ug nanghulog og mga bomba gikan sa ilang mga pwersang pangkahanginan ang kaaway punting sa bukirong bahin sa mga lungsod sa San Agustin, Marihatag ug Lianga sa Surigao del Sur niadtong Enero 15-18, 2018.

Samtang nagpadayon ang kombat nga operisyon, gilunsad usab AFP ang mga aktibidad sa pang-abuso ug saykolohikal nga operisyon aron hadlokon ug linglahon ang katawhan sa rehiyon. Nagpagawas og mga peke nga mga impormasyon ngadto sa mass media ug social media aron dauton ang rebolusyonaryong kalihukan ug Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Bunga niining nagpadayong operisyong militar, nabalda na usab ang panginabuhian sa mga lumulupyong Lumad niini nga mga lugar gumikan sa kahadlok gawas sa pagpamomba gihulga usab kini sa mga pasistang sundalo nga maoy pahimungtan kun mabirahan sila sa BHB. Wala na kini makaadto sa ilang mga umahan ug wala na usab makapangayam niining panahon sa amihan nga maoy ilang naandan. Pugos silang nagtapok ug nag-antos sa kalisod sa sentro sa Km. 9 sa Brgy. Diatagon, Lianga, Surigao del Sur aron makalikay sa abuso sa militar. Ug ang ubang komunidad tua sa Sityo Luknodon, Brgy. Mahaba, Marihatag ug sa Brgy. Hanipaan, San Agustin, Surigao del Sur nagbakwit sugod niadtong Enero 10 hangtud karon.

Kaniadtong ikaduhang semana sa Enero gi-istraping sa mga pwersa sa 29th IB ang balay ni Jinky Asay, usa ka mag-uuma ug gipamusil ang ilang pangpasaherong motor hinungdan sa pagkaguba niini didto sa Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte. Pila ka adlaw sunod niini gipusil- patay sa mga pwersa sa 75th IB PA ang usa ka mag-uuma nga si Jimmy Notarte nga gikan sa iyang umahan didto sa Brgy. Imelda, Bunawan, Agusan del Sur ug gitumo-tumoan nga usa ka membro kini sa BHB.

Pagka Enero 29, gisangyaw sa mga tigpamaba sa AFP ug sa mga sinuhulang mga aristrokatang lider Lumad ang pekeng balita nga brutal nga gipatay sa BHB ang usa ka membro sa CAFGU ug giputol ang liog ug gitadtad ang bukton niini didto sa Brgy. Castillo, San Miguel. Usa kini ka dakung bakak ug itom nga propaganda aron lang ipasibaw sa AFP nga terorista ang BHB ug maghatag og katarungan sa plano niining armasan ang mga nailad nilang mga Lumad batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Apan, milutaw ang kamatuoran nga ang gipaluyuhan sa AFP/PNP nga mga bandido sa lugar maoy responsable sa maong linuog nga krimen bunga sa pag-unay-unay niini tungod sa pag-inilogay sa pagkontrol sa erya ilabina sa mga minahan sa bulawan. Gikondena sa NDFP-NEMR ang brutal nga pagpatay sa maong membro sa CAFGU.

Sa pikas bahin, gilunsad usab sa AFP/PNP ang pugos nga pagpasurender sa mga nagpahulay na nga mga kanhing membro sa BHB ug sa mga yanong mga sibilyan aron iparada nga daghan ang nagsurender karon gikan sa mga aktibong Pulang manggugubat ug aron ipakita nga nagkahinay na ang Bagong Hukbong Bayan-North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR). Nagpasiatab usab ang AFP og mga peke nga impormasyon nga dunay nagsurender nga mga opisyal sa BHB.

Gawas pa niini, tungod sa ekonomikanhong interes sa mga kapitalista sa yutang kabilin sa mga Lumad labihang gilingla sa reaksyonaryong gobyerno ug sa AFP ang mga Lumad pinaagi sa saad nga minilyong salapi alang kuno sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Paglunsad og Indigenous People’s Summit didto sa kampo sa Eastern Mindanao Command (EastMinCom) sa Philippine Army didto sa Panacan, Davao City. Gisaaran nga ipasulod sa pagkasundalo ug pulis kay daku na ang sweldo. Ginatudloan kabahin sa kompyuter sa pila lang ka adlaw aron makaangkon og kahibalo ang mga Lumad sa pag-operit niini. Usa kini ka matang sa pagbugal-bugal sa mga Lumad ug pagpanglingla kanila aron sayon mouyon sa pagtugyan sa bahandi sa ilang yutang kabilin ngadto sa mga kapitalista sa mina ug plantasyon.

Kini nga mga matang sa propaganda ug aktibidad kabahin lang sa mga lakang sa mga dautang tawo nga may dautang tinguha sa atong katilingban. Tungod kay tinguha sa AFP/PNP ug sa pasistang rehimeng US-Duterte nga mapahiluna ang interes sa mga imperyalista ug sa mga nagharing hut-ong dinhi sa rehiyon, mapatuman ang programang “build build build” ug mapalig-on ang ilang ambisyosong diktadurang paghari bugti sa kaalautan sa katawhan, busa dili katingad-an nga ipatuman nila kining maong mga dautang lakang.

Subay niini, kinahanglang pursigidong ibutyag ang mga bangis, malinglahon ug dautang laraw sa AFP/PNP ug rehimeng US-Duterte. Maisugong suklan ug molunsad og mga subsob nga kontra atake sa nagpadayong saywar ug kombat operisyon sa kaaway.

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR

Latest from News