Failed strike operation of the 3rd SFB and 401st IBPA against the NPA in Bayugan, Agusan del Sur

9 mins read

Press statement | July 12, 2018 | Bisaya»

The battle-ready and determined counter-attacks of the New People’s Army (NPA)-Front 8 effectively defeated the lightning strike of more than 300 forces of the 3rd SFB and 401st Bde under the command of Brig. Gen. Centino against the Red fighters in the mountains of Brgy. Mt. Carmel, Bayugan, Agusan del Sur last July 5 until July 11, 2018.

Within this period, the fascist AFP troops were engaged in four (4) clashes and sustained not less than 16 soldiers killed and 4 wounded. On the other hand, Red fighters were able to withdraw safely.

Without concern for the lives and livelihood of small miners and farmers, and in line with its militarist policy of “flattening the mountains,” the AFP ran amok and indiscriminately discharged 21 canon mortars, 32 rockets and indiscriminately fired its 50 caliber machine gun upon the mining areas in Brgy. La Purisima, Prosperidad, Agusan del Sur and farms near the barangays of New Salem, Villa Undayon and Mt. Carmel in Bayugan, Agusan del Sur. The miners and farmers in these areas suffered unfathomable terror forcing them to evacuate.

According to reports from the NPA-Front 8 command, the following are the details of the firefight and bombings:

In July 5, at around 12 noon, 3rd SFB troops began its attacks against the NPA positioned in the mountains of Brgy. Mt. Carmel but was unable to advance further. The 3rd SFB reportedly sustained one (1) casualty. The AFP then fired 8 canon mortars and deployed its MG520 attack helicopter. The AFP also used drones for surveillance.

July 6, at 6:45 in the morning, another group from the NPA-Front 8 ambushed the attacking AFP troops in the same area. The NPA discharged its command detonated explosives against the attacking enemy. The AFP forces sustained not less that 16 soldiers killed including those missing and several more were wounded. The AFP then fired 4 canon mortars targeting the mining area and was supported by its war planes which launched three (3) bombings (firing 16 rockets) and indiscriminately bombed the mountains and farms near the barangays of New Salem, Villa Undayon and Mt. Carmel. Drones were again used for surveillance and helicopters were used to carry additional troops.

July 7, at 11 o’clock in the morning, the AFP again fired 9 canon mortars to the mining areas of Humalos, Bahay and Dakulang in Brgy. La Purisima, Prosperidad. This was followed by the firing of 8 rockets and indiscriminate aerial firing of machine gun. Drones were again used for surveillance by the AFP.

July 8, 10 o’clock in the morning, the AFP fired at least 8 rockets and indiscriminately fired machine guns upon the same areas.

July 11, at 9:13 in the morning, a group of NPA-Front 8 harassed AFP troops in the same area. The enemy sustained one (1) casualty and the Red fighters safely withdrew.

The failure of the AFP to strike a big blow against the NPA and the people is a message for Duterte’s coming SONA on June 23, 2018.

History has shown that the people’s just war is the most effective instrument of the Filipino people to frustrate and defeat the brutal actions of the massive and strong forces of the anti-people and reactionary US-Duterte regime.

Ka Ariel Montero
Spokesperson
Regional Operational Command


Pamahayag | Hulyo 12, 2018

PAKYAS NGA STRIKE OPERATION SA 3rd SFB UG 401st IBPA BATOK SA BHB SA BAYUGAN, AGUSAN DEL SUR

Tungod sa kaandaman ug pursigidong paglunsad sa mga kontra-atakeng mga aksyong militar, malampusong gipakyas sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Front 8 and pinakalit nga atake sa kapin 300 ka pwersa sa 3rd SFB ug sa 401st Bde. ubos sa kamandoan ni Brig. Gen. Centino batok sa mga Pulang manggugubat didto sa kabukiran sa Brgy. Mt. Carmel, Bayugan, Agusan del Sur niadtong Hulyo 5 hangtud Hulyo 11, 2018.

Sulod niining maong panahon, nahitabo and upat ka hugna sa panagsangka nga nagpahiagom sa mga pasistang tropa sa AFP sa dili momenos sa 16 ka patay ug 4 ka samaron. Samtang sa pikas bahin luwas nga nakaatras ang mga Pulang manggugubat.

Sa walay pagtagad sa kinabuhi ug panginabuhi sa mga gagmay’ng minero ug mga mag-uuma ug sa pagsubay sa militaristang palisiyang “patagon ang mga kabukiran,” hinuramentado ug pinatakang nagbuhi ang AFP og 21 ka bala sa kanyon ug 32 ka rocket nga bomba ug sa dili maihap nga pagpaarak sa 50 caliber machine gun gikan sa kahanginan ngadto sa mga minahan erya sa Brgy. La Purisima, Prosperidad, Agusan del Sur ug sa mga umahan duol sa mga barangay sa New Salem, Villa Undayon ug Mt. Carmel sakop sa Bayugan, Agusan del Sur. Dili matukib ang gibating kalisang sa mga minero ug mga mag-uuma niining maong dapit maong napugos sila nga mobakwit.

Sumala sa taho sa komand sa BHB-Front 8, ang detalye sa mga nahitabong panagsangka ug pagpamomba mao ang mosunod:

Niadtong Hulyo 5, alas 12 sa udto, misugod sa pag-atake ang mga tropa sa 3rd SFB sa giposisyonan sa BHB didto sa kabukiran sa Brgy. Mt. Carmel apan wala kini makaabante. Nasundan kini sa harasment nga gihimo sa usa ka grupo sa BHB-Front 8 batok sa nangatake nga pwersa. Usa ang gikatahong kaswalti sa 3rd SFB. Nanganyon ang AFP nga nagpabuto og 8 ka bala ug nagpalupad sa ilang MG520 attack helicopter. Gisuportahan usab ang AFP sa mga drones alang sa surbeylans.

Hulyo 6, 6:45 sa buntag, giambus sa laing grupo sa BHB-Front 8 ang nag-atake nga mga tropa sa AFP didto gihapon sa maong lugar. Atol sa maong panagsangka gipabuthan og command detonated explosives sa BHB ang nangatake nga kaaway. Dili momenos sa 16 ang patay apil ang missing ug pila ka samaron ang naangkon sa mga pwersa sa AFP. Nagpabuto og 4 ka bala sa kanyon ang AFP punting sa mga minahan erya ug nagpaabag sa pwersang pangkahanginan nga 3 ka hugna nagbalik- balik sa pagpamomba (16 ka rockets ang gihulog) ug makalilisang nga pagpaarak sa mga kabukiran ug mga umahan duol sa barangay New Salem, Villa Undayon ug Mt. Carmel. Niabag gihapon ang mga drones alang sa surbeylans ug mga helicopter alang paghakot og dugang tropa.

Hulyo 7, 11 sa buntag, subling nagpabuto og kanyon ang AFP og 9 ka bala niini didto sa mga erya sa minahan sa Humalos, Bahay ug Dakulang sakop sa Brgy. La Purisima, Prosperidad ug gisundan sa 8 ka pagpamomba og rockets ug pagpaarak og machine gun gikan sa kahanginan. Anaa gihapon ang mga drones nga gigamit sa AFP alang sa surbeylans.

Hulyo 8, 10 sa buntag, pinatakang namomba na usab sa dili moubos sa 8 ka rockets ug pagpaarak ang mga pwersang pangkahanginan sa AFP sa mao gihapon nga mga lugar.

Hulyo 11, 9:13 sa buntag, giharas sa usa ka grupo sa BHB-Front 8 ang mga tropa sa AFP sa mao ra gihapon nga lugar. Usa ang tinong kaswalti sa han-ay sa kaaway ug luwas nga nakaatras ang mga Pulang manggugubat.

Ang maong kapakyasan sa AFP nga modulot unta og dakung kadaut ngadto sa BHB ug katawhan usa ka mensahe alang sa umaabot nga SONA ni Duterte karong Hulyo 23, 2018.

Gipakita sa kasinatian nga ang makatarunganong gubat sa katawhan ang epektibong hinagiban sa katawhang Pilipino aron mopakyas ug mopildi sa bangis nga binuhatan sa daku ug kusgan nga armadong pwersa sa usa ka anti-katawhan ug reaksyonaryong rehimeng US-Duterte.

Ka Ariel Montero
Spokesperson
Regional Operational Command
BHB-NEMR

Latest from News