Further Advance amidst the threat of US-Duterte’s Regime of Annihilating the Revolutionary Movement!

15 mins read

[av_heading tag=’h1′ padding=’10’ heading=’Further Advance amidst the threat of US-Duterte’s Regime of Annihilating the Revolutionary Movement!’ color=” style=’blockquote modern-quote’ custom_font=’#ffffff’ size=’50’ subheading_active=’subheading_above’ subheading_size=’20’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”]
On 49th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines
[/av_heading]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
Press Statement | December 26, 2017 | Filipino» | Bisaya»

The Communist Party of the Philippines–North Central Mindanao Region (CPP-NCMR) lauds the revolutionary forces and the people of their accomplishments for 2017 in proliferating its recruitment, expanding its mass base, in launching mass campaigns and furthering the advance of the region’s armed struggle.

In the span of one year, the number of barrios encompassed by the movement increased by 17%. Similarly, the population of new members of the organized masses rose by 21% from last year’s figure. Units of the people’s militias, meanwhile, have gained 7% within our countryside barrios. On the other hand, the legal-democratic mass movement continue to advance amidst the martial law and other state fascism.

At the same time, we have implemented around 22 batches of mass movements, in implementing agrarian revolution and other mass struggles for their rights to land, livelihood, decent living, and the like. Six of these were barrio-wide, 14 were inter-barrio-wide and two inter-municipality-wide benefitting thousands of families. While the legal-democratic mass movement had been active in the Lakbayan ng Pambansang Minorya in achoing Lumad and Moro issues and in Baktas BTL in asserting the rights of the peasants to land.

In the military field, the New People’s Army (NPA) in NCMR triumphantly shared its part in dismantling the enemy’s political power. Within the year, 131 NPA-led military offensives were initiated in the region. Meanwhile, it has endured ten defensive actions against the enemy. Overall, the enemy inflicted 250 casualties, 141 being killed-in-action (KIA) and 109 wounded-in-action (WIA). On the other hand, 12 NPA members offered their lives as revolutionary martyrs while 15 suffered wounds from the firefight. Added to the arsenal of the people’s army are 107 rifles seized after successful NPA actions.

In the ideological field, we have initiated Party education courses despite widespread attacks by the reactionary state. In sum, we have launched 43 batches of the Basic Party Course translating to 49% of the whole Party membership having completed this course. Seven batches of Intermediate Party Course and two batches of the Advanced Party Courses were also launched.

With these gains and losses, we had overcome recruiting revolutionaries from the above movements. NPA personnel have increased by 9% as compared from the previous year. Party membership also rose by 13%.

Our Party has proven the fertile revolutionary situation in the region in fostering mass struggles against land grabbing from the peasantry, contractualization, against the brutal war against drugs, against state terrorism and the Oplan Kapayapaan of the US-Duterte regime. By setting the proper guidance in planning and the revolutionary hard work, the movement can strengthen even more. With the scheme of looming dictatorship by the fascist US-Duterte regime, the people’s clamor against exploitation and oppression will resound, the revolutionary movement is ever ready to resist such dictatorship.

Long live the 49th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines!
Long live the New People’s Army!
Long live the National Democratic Front!

Ka Norsen Manggubat
Spokesperson
CPP-NCMR


Pamahayag sa Media | December 26, 2017

Padayong Moasdang Taliwala sa Panganti nga Puohon ang Rebolusyunaryong Kalihukan sa Pasistang Rehimeng US-Duterte!

Gipasidunggan sa Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region (PKP-NCMR) ang tibuok rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa mga nahimong kalampusan sa tibuok tuig sa 2017 sa pag-usbaw sa rekrutment, pagpalapad sa baseng masa, pagpaasdang sa lain-laing kampanyang masa ug labaw pang pagpa-asdang sa armadong pakigbisog sa rehiyon.

Sulod sa usa ka tuig, miusbaw ang kinatibuk-ang ihap sa mga baryong nalihukan og 17%. Kadungan niini ang pagtaas usab sa ihap sa mga nahimong myembro sa mga organisasyong masa nga nadugangan og 21% gikan sa kanhing ihap. Samtang nadugangan usab og 7% ang ihap sa mga milisyang bayan sa mga baryong atong ginalihukan. Padayon usab nga naga-asdang ang ligal-demokratikong kalihukang masa sa kasyudaran taliwala sa balaod militar ug uban pang mga pasismo sa estado.

Sa susamang higayon, nakalunsad usab kita og kinatibuk-ang 22 ka hugna nga kalihukang masa, pinaagi sa agraryong rebolusyon ug uban pang pangmasang pakigbisog aron iasdang ang ilang katungod alang sa yuta, panginabuhian, disenteng pamuyo, ug susama. Unom niini ang anaa sa ang-ang baryo, 14 ka inter-lumpong sa baryo ug duha ka inter-lungsod nga ang-ang diin nakabenipisyo ang liboan ka pamilya. Samtang nahimo usab nga aktibo ang ligal-demokratikong kalihukang masa sa kasyudaran sa Lakbayan ng Pambansang Minorya sa pagpasibaw sa isyu sa katawhang Lumad ug Moro ug sa Baktas BTL sa pagpaduso sa katungod sa mga mag-uuma sa yuta.

Samtang sa natad sa militar, nagmalampuson usab ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pagbaton niini sa mga tahas sa paglumpag sa pulitikanhong gahum. Sulod niining tuiga, mikabat og 131 ka opensibang militar, nga anaa sa inisyatiba sa BHB, ang nalunsad sulod sa rehiyon. Samtang nakasinati usab kini og kapin napulo ka depensiba gikan sa inisyatiba sa kaaway. Niini nga mga aksyong militar, nakaangkon ang kaaway og kinatibuk-ang 141 ka killed-in-action (KIA) ug 109 ka wounded-in-action (WIA). Sa pikas bahin, 12 ka myembro sa BHB ang mihalad sa ilang kinabuhi ug namartir sa rebolusyon samtang 15 usab ang nahimong WIA. Sa armory, subling nadugangan ang ihap sa mga armas nga natigom sa BHB, kung asa mikabat sa 107 ka armas ang nadugang gikan sa malampusong mga aksyong militar sa BHB.

Sa ideolohiya, nagmalampuson usab kita sa pagpahigayon og mga serye sa kursong pang-Partidong pagtuon, taliwala sa mga pagpamig-ot sa reaksyunaryong estado. Suma total, nakalunsad kita og 43 ka hugna sa Batakang Kursong Pangpartido nga diin 49% sa kinatibuk-ang ihap sa membro sa Partido ang nakakuha. Pito ka hugna sa Intermidyang Kursong Pangpartido ug duha ka hugna sa Abanteng Kursong Pangpartido ang nalunsad.

Sa tibuok dagan niini nga kadaugan ug kapildihan, nagmalampuson usab kita sa pagrekluta og mas daghan pang rebolusyonaryo nga naggikan sa mismong mga kalihukan. Miusbaw ang ihap sa atong personel og 9% gikan sa daang ihap. Samtang anaay dugang 13% sa mga myembro sa Partido.

Napamatud-an lamang sa atong Partido nga hinog ang mga kahimtang, sama sa padayong pagpangilog og mga yuta sa mag-uuma, kontraktwalisasyon, bangis nga gubat kontra druga, gubat kontra terorismo ug Oplan Kapayapaan sa rehimeng US-Duterte, ug pinaagi sa tukmang plano ug pagtrabaho mas labaw pang pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukan. Samtang nagkabangis ang mga laraw sa rehimeng US-Duterte, nagkakusog usab ang lanog sa katawhang nilupigan ug pinahimuslan ug sa rebolusyonaryong kalihukan aron pakyason ang iyang diktaduryang laraw.

Mabuhi ang ika-49 ka tuig nga kasumaran sa Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang Nasudnong Nagkahiusang Prente!

Ka Norsen Manggubat
Tigpamaba
PKP-NCMR


Sulat Pamahayag | Disyembre 26, 2017

Patuloy na sumulong sa gitna ng pakanang dudurugin ang rebolusyunaryong kilusan ng pasistang rehimeng US-Duterte!

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region (PKP-NCMR) sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan para sa mga tagumpay na nakamit ngayong 2017 sa mabilis na pag-unlad ng rekrutment, pagpapalawak ng baseng masa, paglunsad ng iba’t-ibang kampanyang masa, at higit sa lahat ang higit pang pagsulong ng armadong pakikibaka sa rehiyon.

Sa loob ng isang taon, tumaas ng 17% ang bilang ng mga baryong kinilusan. Kasabay nito ang pagtaas din ng bilang ng miyembro na kabilang sa pangmasang organisasyon ng 21% mula sa dating bilang. Nadagdagan din ng 7% ang bilang ng mga milisyang bayan sa mga baryong kinikilusan. Patuloy ding sumusulong ang ligal-demokratikong kilusang masa sa kasyudaran sa harap sa batas militar at iba pang pasismo ng estado.

Nakapaglunsad din ng 22 na serye ng aksyong masa sa pagpatupad ng rebolusyong agraryo at iba pang mga laban para sa karapatan sa lupa, trabaho, at iba pa. Anim nito ang ginawa sa buong baryo, ang 14 ay sa loob ng iba’t-ibang pinagsanib na baryo, at ang dalawa ay pinatupad sa loob ng mga munisipalidad na naglingkod sa libu-libong pamilya. Habang naging aktibo rin ang ligal-demokratikong kilusang masa sa kasyudaran sa Lakbayan ng Pambansang Minorya sa pagpropaganda sa isyu ng mamamayang Lumad at Moro at sa Baktas BTL sa paggiit sa karapatan ng mga magsasaka sa lupa.

Sa aspeto ng militar, matagumpay ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa NCMR na itaguyod ang tungkulin nitong lansagin ang pampulitikang kapangyarihan ng kaaway. Nitong buong taon, umabot sa 131 na opensibang militar, na nasa inisyatiba ng BHB, ang nailunsad sa rehiyon. Habang higit sampung aksyong depensiba naman ang natamo laban sa kaaway. Sa pagsuma, umabot sa 250 ang bilang ng mga kaswalidad ng kaaway, 141 ang killed-in-action (KIA) habang ang 109 ay wounded-in-action (WIA). Sa kabilang banda, 12 na BHB ay nag-alay ng kanilang buhay bilang mga pulang martir habang 15 naman ay nasugatan mula sa mga engkwentro. Nadagdagan ng 107 na rifles ang nasamsam mula sa mga matagumpay na aksyong militar ng BHB.

Sa ideolohiya, nakapaglunsad ng mga pag-aaral hinggil sa kurso sa partido sa gitna ng kaliwa’t-kanan na atake ng reaksyonaryong estado. Sa pagsuma, naglungsad ng 43 na serye ng Batayang Kurso ng Partido (BKP) na nangangahulugan ng 49% ng buong Partido ang nakapagtapos ng pag-aaral. Pito na serye ng Intermedyang Kurso ng Partido (IKP) at dalawang serye ng Abanteng Kurso ng Partido (AKP) ay nilunsad din.

Sa takbo ng tagumpay at paghihirap, nalampasan ang pagrekluta ng mas maraming mga rebolusyonaryo galing mismo sa mga nasabing kilusan. Tumaas ng 9% ang personnel ng BHB kaysa sa nakaraang taon. Tumaas din ng 13% ang mga naging miyembro sa Partido.

Napatunayan ng ating Partido na hinog na ang rebolusyonaryong sitwasyon para sa paglungsad ng kampanyang masa laban sa pang-aagaw ng lupa sa magsasaka, kontraktwalisasyon, laban sa madugong gera-kontra-droga, laban sa terorismo ng estado, at ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Dahil ginagabayan ng Partido ang pagplano at ang rebolusyonaryong pagkilos, ang kilusan ay siguradong lalakas pa. Sa lalong pagpapabangis ng diktadurya ng rehimeng US-Duterte, ang mamamayan na handa na lumaban sa pang-aapi at pagsasamantala ay nagsisigurado ng pagtagumpay ng rebolusyonaryong kilusan sa paglaban sa diktadurya.

Mabuhay ang ika-49 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Pambansang Nagkakaisang Prente!

Ka Norsen Manggubat
Tagapagsalita
PKP-NCMR
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_two_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_social_share title=’Share’ style=’minimal’ buttons=’custom’ share_facebook=’aviaTBshare_facebook’ share_twitter=’aviaTBshare_twitter’ share_gplus=’aviaTBshare_gplus’ share_reddit=’aviaTBshare_reddit’ share_mail=’aviaTBshare_mail’ admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_magazine link=’category,3′ items=’9′ offset=’0′ thumbnails=’aviaTBthumbnails’ heading=’Ang Bayan archive’ heading_link=’page,4308′ heading_color=’theme-color’ heading_custom_color=’#ffffff’ first_big_pos=’top’ admin_preview_bg=”]

[/av_two_fifth]