Further strengthen the unity of women and fight the fascist AFP/PNP and US-Duterte regime

7 mins read

Statement | March 8, 2018 | Bisaya»

On the occasion of the International Women’s Day, the National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) warmly join the struggling women from different classes in commemorating this momentous day. We call on all women to strengthen their unity in fighting the abuse of the fascist Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) and the US-Duterte regime.

The tyranny of the US-Duterte regime was exposed just a few months after he came into power. He began a series of attacks against the struggling people and one of the very first victims of his tyranny were the women, especially those from among the farmers, Lumad, urban poor and workers.

One of the most vile expression of his tyranny is his being anti-women. Even before he became president, Duterte degraded women; and it worsened when he was unmasked of his pro-people charade.

Duterte’s bloody Oplan Kapayapaan traumatized many women, youth and elderly Lumad and farmers in NEMR with his bombing, shelling, strafing, political killings and other forms of harassment during military operations of the AFP. This resulted to widespread evacuations of the Lumad people and farmers. Thousands evacuated in the region in the first three months of this year, particularly in Surigao del Sur, Agusan del Norte and Surigao del Norte.

This is similar to the imposition of martial law in Mindanao, when he, cold-bloodedly, destroyed Marawi City, victimized countless Moro women with rape and other forms of sexual abuse committed by the AFP and PNP. As of this time, not a single fascist soldier has been punished. They were even condoned by the statement of Duterte that if a member of the AFP/PNP raped three times, he will answer for the third.

In an attempt of the fascist US-Duterte regime to annihilate the Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA) and revolutionary movement by the year 2018, he has been releasing statements to harass and terrorize the people. Duterte has seemingly lost his mind when he said that if a woman NPA is captured, he himself will shot her genitalia.

Such vile statements of Duterte has given members of the AFP and PNP more license to, without any second thought, violate human rights especially the abuse of women.

Thus, we can foresee more victimized women, young and old, by the cold-blooded actions of the AFP and PNP. Because of this, the unity of oppressed and exploited women must be more widespread, strong and firm, joined with the Filipino people, to expose, fight and make the executioner AFP/PNP pay dearly and oust the US-Duterte regime from power.#

Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDFP-NEMR


Sulat Pamahayag | Marso 8, 2018

MAS LABAW PANG IPAHUGOT ANG PANAGHIUSA SA MGA KABABAYEN-AN UG SUKLAN ANG PASISTANG AFP/PNP UG REHIMENG US-DUTERTE

Atol sa kasumaran sa Pangkalibutang Adlaw sa Kababayen-an, ang National Democratic Front of the Philippines-NorthEastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) mainitong miduyog sa tanang kababayen-an nga gikan sa lainlaing hut-ong nga nakigbisog sa paghandum niining mahinungdanong adlaw. Kami nanawagan ngadto sa mga kababayen-an nga mas ipahugot ang panaghiusa sa pagsukol batok sa pagpangabuso sa pasistang Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) ug sa rehimeng US-Duterte.

Kun mahinumduman, sukad sa paglingkod sa gahum sa rehimeng US-Duterte, pila lang ka bulan nabutyag na ang iyang pagkapasista. Sunod-sunod na dayon niini ang mga pagpangatake sa nagkadaiyang mga pakigbisog sa katawhan nga usa sa nag-unang nakahiagum sa iyang mga kabangis ang mga kababayen-an, ilabina sa han-ay sa mga mag-uuma, Lumad, kabus sa syudad ug mamumuo.

Usa ka ngil-ad nga dagway sa iyang pagka-pasista mao ang iyang pagka kontra-kababayen-an. Sa wala pa siya milingkod sa pagka-presidente, si Duterte daan nang nagpakaubos sa mga kababayen-an; samot na dihang gihukas na niya ang maskara sa iyang pagpakaaron-ingnong maki-katawhan.

Ang maduguong Oplan Kapayapaan ni Duterte nakapahiagom og grabeng troma ngadto sa daghang mga kababayen-an, kabataan ug katigulangang Lumad ug mag-uuma sa NEMR gumikan sa mga pagpamomba, pagpanganyon, istraping, pulitikal nga pagpamatay ug uban pang matang sa pagpanghasi panahon sa mga operisyong militar sa AFP. Nag-resulta kini sa kaylap nga pagpamakwit sa katawhang Lumad ug mag-uuma. Liboan na ka indibidwal ang nibakwit sa rehiyon sa unang tulo pa lang ka bulan niining tuig, partikular sa Surigao del Sur, Agusan del Norte ug Surigao del Norte.

Sama usab kini sa pagpahamtang og martial law sa Mindanao, dihang walay kukaluoy nga giguba ang Marawi City, kun diin ubay-ubay ang mga kababayen-ang Moro nga biktima sa pagpanglugos ug uban pang matang sa pagpangabusong sekswal nga hinimoan sa AFP ug PNP. Hangtud karon walay bisan usa sa pasistang tropa ang nasilotan. Gikunsinti pa kini sa pamahayag mismo ni Duterte nga kun makalugos og tulo ang mga membro sa AFP/PNP, angkonon niya ang ikatulo niini.

Tungod usab sa paninguha sa pasistang rehimeng US-Duterte nga puohon ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug rebolusyonaryong kalihukan sa tuig 2018, bisan unsa na lang ang iyang gipangyawyaw aron hasion ug hadlokon ang katawhan. Daw nawad-an na sa maayong paminsar si Duterte, pinaagi sa iyang pamahayag nga kun adunay madakpan nga babayeng BHB, siya mismo ang mopusil sa kinatawo niini.

Kining mga binugoy nga mga pamahayag ni Duterte, naghatag lang og dugang lisensya ngadto sa mga membro sa AFP ug PNP sa walay pagpanagana nga pagpanglapas sa tawhanong katungod, ilabina sa pagpanamastamas ngadto sa mga kababayen-an.

Kun mao, damhon nato nga mas modaghan pa ang mamahimong mabiktimang babaye, bata ug tigulang sa linuog nga mga binuhatan sa AFP ug PNP. Busa, kinahanglang palapdon, pakusgon ug palig-onon ang panaghiusa sa kababayen-ang gidaugdaog ug gipahimuslan, uban sa tanang katawhang Pilipino, aron ibutyag, suklan ug pabayron og mahal ang mga berdugong AFP/PNP ug palagputon sa gahum ang pasistang rehimeng US-Duterte.#

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR

Latest from News