NDFP-SMR rejects localized peace talks

9 mins read

NDFP-Southern Mindanao Region
July 15, 2018 | PRESS STATEMENT | Bisaya»

The revolutionary forces in Southern Mindanao reject the localized peace talks of the US-Duterte regime as it is nothing but a hollow attempt to draw a veil over the ravages of Martial Law in Mindanao and the escalating bloodbath of Oplan Kapayapaan affecting millions of civilians in the country.

With civilian death toll on the steady rise, Duterte has made it plainly clear that there is no room for democratic discourse or opposition under his tyrannical rule. The idea of peace negotiations that are “nationally orchestrated, centrally directed and locally supervised and implemented” is but a smokescreen to obscure the fact that Duterte has never been serious in addressing the root causes of the Filipino people’s armed resistance and is only predisposed in the complete capitulation of the revolutionary movement.

In Southern Mindanao, particularly in Duterte’s hometown Davao City, NPA forces have consistently declined all “invitations” for localized peace talks, albeit noting that the “gestures” are better directed at supporting the GRP-NDFP negotiations instead. All Red commanders and fighters of all units of the New People’s Army in the country are behind their national leadership in supporting the negotiations between the GRP and the NDFP panels in a foreign venue.

Moreover, a substantive agenda patterned in neoliberal reactionary development plans essentially pre-empt and reject whatever economic or political gains the masses hope to have in the negotiations. So if not for the benefit of the masses or the “local fighters’ leadership,” for whom then will the local peace talks serve?

In advocating for localized peace talks, Duterte, in truth, appeals to the corrupt nature of his fellow bureaucrat capitalists by encouraging them to subvert previously agreed-upon guidelines and machineries and the advances borne out of the past 25 years.

Meanwhile, he intends to isolate the many local and national politicians who are supportive of the NDFP-GRP negotiations and paint them as anti-peace or communist sympathizers. Additionally, the proposed local peace talks will certainly be used by the US-Duterte regime to line the pockets of its favored reactionary politicians and officials of the AFP and PNP.

Duterte is hoping he will be able to entice enough corrupt reactionary officials and court public support to back this mindless scheme. While he prattles senselessly about wanting to make peace a reality, he continues his crackdown against the homeless and the unemployed in the towns and cities and dispatches fascist AFP battalions to sow terror in the countryside and drive away Lumad and peasants from their land and livelihood.

Ultimately, the proposed localized peace talk is nothing but a “surrender package” that will never fly in the face of the US-Duterte’s tyranny and dictatorship.

Despite the overwhelming support for resuming the peace negotiations between the two panels, it is evident that Duterte is adamant in making a circus, a pointless and an expensive one, at the cost of taxpayers’ money and at the behest of his blood-hungry advisers in the US-controlled AFP and the Department of National Defense.

But in these times of economic and political strife and broad-ranging unrest of the Filipino people—all of which are to the sole credit of the US-Duterte regime’s reign of terror—the revolutionary movement in Southern Mindanao reiterates the NDFP panel’s wisdom: all else considered, it is Duterte who desperately needs the peace negotiations, not us.

RUBI DEL MUNDO
Spokesperson
NDFP-SMR


NDFP-SMR gisalikway ang localized peace talk

Supak ang tibuok rebolusyonaryong pwersa sa Southern Mindanao sa localized peace talks sa rehimeng US-Duterte, tungod wala kini lain tumong kun dili sulayan nga tabonan ang kadaot sa balaod militar sa Mindanao ug ang nagkagrabeng pagbanaw sa dugo bunga sa Oplan Kapayapaan nga miapekto sa minilyon ka sibilyan sa tibuok nasud.

Samtang padayong nagkadaghan ang ihap sa sibilyang gikalasan og kinabuhi, samot gipatin-aw ni Duterte nga walay luna ang demokratikong diskurso o pagbabag ilalom sa iyang malupigong paghari. Ang ideya sa hisgutanang kalinaw nga “nasudnong gidumala, sentralisadong gimandoan ug lokalisadong gipadagan ug gipatuman” usa lamang ka pagtabon sa kamatuoran nga dili sukad seryoso si Duterte nga tubagon ang ugat-hinungdan sa armadong pagsukol sa katawhang Pilipino ug nagtumong lamang sa hingpit nga pagun-ob sa rebolusyonaryong kalihukan.

Sa Southern Mindanao, partikular sa gigikanan ni Duterte nga Davao City, pila ka higayon nang gibalibaran sa pwersa sa NPA ang tanang “imbitasyon” alang sa localized peace talk, ug mitambag nga ang maong “tanyag” mas maayong ihatag ngadto sa pagsuporta sa negosasyon tali sa GRP ug NDFP. Hiusa ang tanang Pulang kumander ug manggugubat sa tanang yunit sa NPA sa tibuok Pilipinas sa baruganan sa ilang nasudnong pamunoan nga suportahan ang negosasyon tali sa GRP ug sa NDFP nga ginapahigayon sa langyawng nasud.

Dugang pa, ang usa ka substantive agenda nga gigambalay sa neoliberal nga reaksyunaryong plano alang sa kalamboan sa pagkatinuod mosanta ug mohikaw sa bisan unsa mang posibleng ekonomikanhon o politikanhong gipangandoy sa masa sulod sa negosasyon. Busa, kun dili alang sa kaayohan sa masa o sa mga “lokal nga pamunoan sa mga manggugubat,” alang kang kinsang interes nag-alagad ang local peace talk?

Sa iyang pagduso sa localized peace talk, gina-aghat sa pagkatinuod ni Duterte ang korap nga kinaiya sa sama niyang mga lokal nga burukrata kapitalista pinaagi sa pagdasig kanila nga buntogon ang mga giabot ug daan-nang gisabotang mga giya ug makinarya sa milabayng 25 ka tuig.

Sa pikas bahin, tumong ni Duterte nga ihimulag ang daghang mga lokal ug nasudnong pulitiko kinsa nagasuporta sa negosasyon tali sa GRP ug NDFP ug ihulagway sila nga mga kontra-kalinaw o simpatisador sa mga Komunista. Labot pa, siguradong gamiton sa rehimeng US-Duterte ang ginaduso nga local peace talk aron himuong gatasan sa dugang korapsyon sa mga gipaboran niining mga reaksyunaryong politiko ug mga opisyal sa AFP ug PNP.

Nagdahom si Duterte nga kaya niyang mahaylo ang igu-igong ihap sa mga korap nga reaksyunaryong opisyal ug makabaton og suportang publiko aron mahimugso ang iyang hinungog nga iskema. Samtang iyang ginapagarpar nga gusto niyang ihimugso ang kalinaw, padayon usab niyang ginalutos ang mga walay pinuy-anan ug walay trabaho sa syudad ug lungsod ug nagsige og padala og mga pasistang batalyon sa AFP aron magsabwag og kalisang sa kabanikanhan ug pahawaon ang mga Lumad ug mag-uuma sa ilang yuta ug panginabuhian.

Sa kinaulahian, ang ginaduso nga localized peace talk walay lain kun dili usa ka “surrender package” nga dili gayud mosalir atubangan sa paghari ug diktadurya sa rehimeng US-Duterte.

Bisan pa dunay kaylap nga suporta aron ipadayon ang hisgutanang kalinaw tali sa duha ka panel, tataw nga lig-on si Duterte nga ipadayon ang usa ka walay-hinungdan ug labihan ka mahal nga pasundayag, gamit ang kwarta gikan sa buhis sa katawhan ug sa mando sa uhaw-sa-dugo nga mga tigtambag sulod sa AFP ug Department of National Defense nga pulos itoy sa imperyalistang US.

Apan niining panahon sa ekonomikanhon ug pulitikanhong kalisod ug kaylap nga kahigwaos sa katawhang Pilipino—tanan ultimong tulobagon sa kamangtas sa rehimeng US-Duterte—ginabalik pahinumdom sa rebolusyonaryong kalihukan sa Southern Mindanao ang kaalam sa panel sa NDFP: taliwala niining tanan, si Duterte maoy labawng nanginahanglan sa hisgutanang kalinaw, ug dili kami.

Latest from News