NPA effectively foiled the 25 days of AFP combat operations along the boundary of San Miguel, Surigao del Sur and Bayugan, Agusan del Sur

13 mins read

New People’s Army
North Eastern Mindanao Region

Statement | July 28, 2018 | Bisaya»

The New People’s Army (NPA)-Front 8 of the North Eastern Mindanao Region (NEMR), effectively frustrated the 25 days combat operations of the Armed Forces of the Philippines (AFP), particularly the 401st and 402nd Infantry Brigades, Philippine Army under the 4th ID, from July 3 to July 28, 2018, along the boundary towns of Bayugan and Prosperidad, Agusan del Sur and San Miguel, Surigao del Sur. Despite the AFP’s efforts to deliver a big blow against the small force of NPA-Front 8, the fascist troops instead suffered not less than 40 casualties including the killing of an official, 1Lt. Aspiras and Staff Sgt. Canoy of the 42nd DRC. The number (of casualties) came from reports and reliable information. Meanwhile, the NPA was able to successfully maneuver.

The Red fighters of the NPA, waging the people’s war and employing guerilla war tactics, effectively outwitted the enemy and launched 12 counter-attacks against more than 500 combined forces of the 3rd SFB, 42nd DRC, 16th SF Coy, 36th IB, CAFGU and the Bagani-Magahat groups of Calpit Igwa and Hasmin Acebedo. The mercenary AFP troops were even supported by canons, air assets (MG 520 and Acosta gunship attack helicopter, Huey helicopter, SF260 bomber plane) and surveillance drones.

Because of its failure and in desperation, the AFP concealed the clashes from the media. When news leaked, 4th ID and 402nd Infantry Bde officials, to cover-up their failure, immediately recited timeworn accusations and maliciously accused the NPA of using landmines or booby traps.

It is true that the massive casualty suffered by the AFP forces was due to the explosion and being hit by command detonated explosives (CDX) used by the NPA. To be clear, however, landmines or booby traps are self-detonating bombs or those that explode once stepped on or touched by a person or animal and run over by vehicles. These are hazardous to the lives and properties of civilians, thus, warring armed forces are absolutely banned from using this in accordance with the CARHRIHL, Ottawa Treaty and International Protocols of War.

The command detonated explosives (CDX) used by the NPA, however, is manually operated. It is detonated when the target is in front or near it. It has an almost 100% accuracy of hitting targets. If the blaster control is not switched on, it will not explode when stepped on by a person or run over by a vehicle.

The CDX is a support combat equipment of small NPA forces against the massive and strong AFP. But it is a lesser bomb compared to the power of 250 pound bombs and rockets used by the air force of the AFP. Further augmenting these are the indiscriminate firing of canon mortars (105 and 155mm howitzer) by the enemy.

Within this period, the NPA only detonated three CDX against the AFP. The first happened in the morning of July 6 in the mountains of Brgy. Mt Carmel, Bayugan; the second was at around 10 o’clock in the morning of July 15 in the mountains of Brgy. San Juan, Bayugan; and the third was detonated in the afternoon of July 19 along the boundary of Brgy. San Juan, Bayugan, Agusan del Sur and Brgy. Bolhoon, San Miguel, Surigao del Sur. These resulted to massive casualties on the side of the enemy.

The AFP meanwhile discharged a total of 25 canon mortars and not less than 70 rocket bombs and indiscriminately fired its 50 caliber machine guns with their attack helicopters, hitting the forest, farms and mining areas for 11 days. They were unconcerned with damaging the lives and livelihoods of the farmers, Lumad and miners in the area.

It is clear that the advanced war equipment of the AFP endanger the lives and properties of the people as they indiscriminately and madly fire their weapons, especially whenever they were at a disadvantage or whenever they incurred several casualties. This is clearly a tyrannical act of the AFP.

The total war and fascism of the AFP and the US-Duterte regime against the people, NPA and the revolutionary forces, will never succeed because theirs is an unjust war that defends the interests of the oppressive and exploitative imperialists and ruling classes in the Philippines especially mining and plantation capitalists. The AFP/PNP’s war is reactionary and does not serve the national and democratic aspirations of the Filipino people. It clearly does not want or are preventing the Filipino people from achieving a just and lasting peace.

We call on the people to strengthen your unity, struggle for your legitimate and just interests and rights! Fight the fascists! Intensify the people’s war!

Ka Ariel Montero
Spokesperson
Regional Operational Command


Pamahayag | Hulyo 28, 2018

25 KA ADLAW NGA KOMBAT OPERISYON SA AFP SA BOUNDARY SA SAN MIGUEL, SURIGAO DEL SUR UG BAYUGAN, AGUSAN DEL SUR EPEKTIBONG NAALKONTRAHAN SA BHB

Epektibong naalkontrahan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Front 8 sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) ang 25 ka adlaw nga operisyong kombat sa Armed Forces of the Philippines (AFP) partikular ang 401st ug 402nd Infantry Brigade, Philippine Army ubos sa 4th ID gikan Hulyo 3 hangtud Hulyo 28, 2018 didto sa boundary sa mga lungsod sa Bayugan ug Prosperidad, Agusan del Sur ug San Miguel, Surigao del Sur. Imbis naninguha ang AFP nga makamugna og dakung kadaut ngadto sa gamay nga pwersa sa BHB-Front 8, ang mga pasistang tropa hinoon niini ang nakasugamak sa dili momenos sa 40 ka kaswalti lakip na ang namatay nga opisyal nga si 1Lt. Aspiras ug Staff Sgt. Canoy sa 42nd DRC. Kini nga ihap subay sa mga taho ug sa mga masaligang impormasyon. Samtang sa pikas bahin luwas nga nakamaniobra ang BHB.

Pinaagi sa gubat sa katawhan ug sa mga taktika sa gerilyang pakiggubat, epektibong gisuklan ug nakalunsad og 12 ka hugna nga mga kontra–atakeng aksyon ang mga Pulang manggugubat sa BHB batok sa kapin 500 ka hiniusang pwersa sa 3rd SFB, 42nd DRC, 16th SF Coy, 36th IB, CAFGU ug mga grupo sa Bagani-Magahat ni Calpit Igwa ug Hasmin Acebedo. Giabagan pa ang mga berdugong pwersa sa AFP sa mga kanyon, pwersang pangkahanginan (MG 520 ug Acosta gunship attack helicopter, Huey helicopter, SF260 bomber plane) ug mga drones pangsurbeylans.

Gumikan sa naangkong kapakyasan ug kadesperado sa AFP, ginataguan nila sa media ang mga insidente sa panagsangka. Apan sa mga mihungaw nga balita, malisyosong nagtagawtaw dayon ang mga opisyal sa 4th ID ug 402nd Infantry Bde. sa sum-ol nga akusasyon nga naggamit og “land mine” o “booby traps” ang BHB aron tabunan ang ilang dayag nga kapalpakan.

Tinuod nga ang hinungdan sa dakung kaswalti nga naangkon sa mga nag-operisyon nga mga pwersa sa AFP tungod kay nabuthan ug naigo kini sa mga command detonated explosives (CDX) nga gigamit sa BHB. Isip balik pagpatin-aw, ang “landmine” o “booby traps” mao ang mga klase sa bomba nga self-detonated o mobuto sa kaugalingon kun kini matumban o masabod sa tawo o hayop ug maligsan sa sakyanan. Naghatag kini og kakuyaw ngadto sa kinabuhi ug kabtangan sa mga sibilyan busa hugot kining ginadili nga gamiton sa mga nanagkabanging armadong pwersa subay sa CARHRIHL, Ottawa Treaty ug mga International nga Protocol sa Gubat.

Apan lahi ang Command Detonated Explosive (CDX) nga gigamit sa BHB kay may klarong tawo nga nag-man o nag-operit niini. Ginapabuto lang kini kun anaa na sa atubangan o nakadikit na ang target. Halos 100 porsyento ang accuracy o katino niini nga maigo ang target. Dili usab kini mobuto bisan matumban pa sa tawo o maagian sa sakyanan kun dili lang i-switch-on sa blaster ang kontrol.

Ang CDX ang abag nga kahimanang panggera sa gamay nga pwersa sa BHB batok sa daku ug kusgan nga AFP. Apan ubos pa kini og kalidad nga bomba kun ikumpara sa gikusgon sa 250 pounds nga bomba ug mga rockets nga ihulog gikan sa pwersang pangkahanginan sa AFP. Dugangan pa sa mga bala sa kanyon (105 ug 155mm howitzer) nga ilang gipabuto nga walay klaro kun asa motugpa.

Sulod niining maong panahon tulo (3) ka hugna lang nga napabuthan og CDX sa BHB ang pwersa sa AFP. Ang una, nahitabo niadtong Hulyo 6 sa buntag didto sa kabukiran sa Brgy. Mt Carmel, Bayugan; ikaduha niadtong Hulyo 15 sa 10 sa buntag didto kabukiran sa Brgy. San Juan, Bayugan; ug ang ikatulo napabuto niadtong Hulyo 19 sa hapon didto sa boundary sa Brgy. San Juan, Bayugan, Agusan del Sur ug sa Brgy. Bolhoon, San Miguel, Surigao del Sur. Midulot kini sa ubay-ubay nga kaswalti sa kaaway.

Samtang ang AFP, sa kinatibuk-an, nagpabuto og 25 ka bala sa kanyon ug dili momenos sa 70 ka mga rocket nga bomba ug dili maihap nga hugna sa makalilisang nga pagpaarak sa 50 caliber machine gun gikan sa ilang mga attack helicopter nga pinatakang mitusak sa mga kalasangan, umahan ug minahan nga mga erya sulod sa 11 ka adlaw. Walay pagtagad kini sa seguridad sa kinabuhi ug panginabuhian sa mga mag-uuma, Lumad ug mga minero nga anaa sa lugar.

Dayag nga ang mga abanteng kahimanang panggera sa AFP ang naghatag og kakuyaw sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhan tungod sa paturagas ug hinurementado niining pagpabuto ilabina sa panahon nga sila madehado o nakaangkon og daghang kaswalti. Klaro nga terorista kini nga aksyon sa AFP.

Bisan kanus-a dili magmalampuson ang todong–gera ug pasismo sa AFP ug rehimeng US-Duterte batok sa katawhan, BHB ug mga rebolusyonaryong pwersa tungod kay usa kini ka dili-makatarunganong gera nga nanalipod sa madaugdaugon ug mapahimuslanong interes sa imperyalista ug mga nagharing hut-ong sa Pilipinas ilabina sa mina ug plantasyon. Ang gubat sa AFP/PNP reaksyonaryo ug wala magsilbi sa nasudnon ug demokratikong pangandoy sa katawhang Pilipino. Tataw nga dili gusto o nagpugong kini nga makab-ot sa katawhang Pilipino ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw.

Katawhan palig-unon ang panaghiusa, ipanghingusog ang lehitimo ug makatarunganong interes ug katungod! Suklan ang mga pasista! Pakusgon pa ang gubat sa katawhan!

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command

Latest from News