NPA-NEMR launches coordinated and synchronized tactical offensives on the 30th anniversary of EDSA

8 mins read

[Bisaya version»]

Since the massacre of September 1, 2015 at Han-ayan Lianga, Surigao del Sur until present, the AFP has launched continuous, intensifying and widespread attacks in NEMR against the revolutionary movement and the people. Several activists, leaders and civilians were killed, houses and schools burned, hundreds of thousands forcibly evacuated and other human rights violations inflicted.

The AFP has mobilized a huge number of forces including 8 AFP battalions and 2 PNP maneuver battalions, along with CAFGU and paramilitary groups such as the Magahat and many others. Psywar operations under the guise of COPD and other forms of harassment and threat are widespread.

Thus, the NPA-NEMR has launched a coordinated and synchronized attacks today, February 25, against AFP, PNP and CAFGU camps and against AFP operating troops in the countryside.

Based on initial reports from the various commands of NPA units in the entire region, the following incidents of attack as of today against military targets are:

 1. Army-Cafgu detachment in San Pedro, Lianga, Surigao del Sur – 1:19 AM
 2. Army- Cafgu detachment in Panaytay, Bayugan, Agusan del Sur – 5:00 AM
 3. 26th IB troops conducting combat operations and COPD in Imelda, Bunawan, Agusan del Sur – 5:00AM
 4. Army-SCAA detachment in JCA Compound, Bayugan, Agusan del Sur – 5:30AM
 5. Army-SCAA detachment in JCA Compound, Bayugan, Agusan del Sur – 6:00AM
 6. Army-Cafgu detachment in Ugoban, Tagbina, Surigao del Sur – 6:19AM
 7. Army-Cafgu detachment in Sityo Kusip, Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur – 6:44 AM
 8. Army-Cafgu detachment in Brgy. Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur
 9. Army-Cafgu detachment in Villa Undayon, Bayugan, Agusan del Sur
 10. Army-Cafgu detachment in Mt Carmel, Bayugan, Agusan del Sur
 11. Army-Cafgu detachment in Bunyasan, Malimono, Surigao del Norte – 12:00 midnight
 12. Army-Cafgu detachment in Tagbayani, Sison, Surigao del Norte – 12:05 AM
 13. Army-Cafgu detachment in Cabongbongan, Surigao City, Surigao del Norte – 12:06 AM
 14. Army-Cafgu detachment in Mayag, Mainit, Surigao del Norte – 12:10 AM
 15. Alpha Company 29th IB headquarters in Bangonay, Jabonga, Agusan del Norte, 4:07 AM
 16. Alpha coy 29th IB outpost in Bangonay, Jabonga, Agusan del Norte
 17. Army-Cafgu detachment in Bunyasan, Malimono, Surigao del Norte – 10:00 AM
 18. Army-Cafgu detachment in Tagbayani, Sison, Surigao del Norte – 5:00 AM
 19. The illegal sawmill in Bangonay, Jabonga, Agusan del Norte owned by a policeman named Perang was destroyed as a Punitive action for violating the revolutionary government’s environmental policies – 4:30AM

More details on the results of the tactical offensives and other related developments will be released.

These synchronized NPA attacks are launched underscoring its significance during the EDSA I celebrations because while the US-Aquino III regimes boasts of its ‘peaceful revolution’, it is currently waging its brutal military attacks in the countryside. These NPA tactical offensives show that armed revolution is imperative, because the so-called ‘peaceful people power revolution’ of EDSA was not able to provide for genuine solutions to the basic problems of the Filipino people. Thirty years after EDSA, the big bourgeois comprador, big landlords, their US imperialist master and the political dynasties are still in power and monopolizing the nation’s economy. Thus, the national democratic revolution remains to be the only solution.

(pinirmahan)
Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDF-NEMR


Bisaya

Pamahayag
Pebrero 25, 2016

KOORDINADO UG SINKRONISADONG MGA ATAKE
GILUNSAD SA BHB-NEMR ATOL SA SELEBRASYON SA EDSA

Sukad sa masaker niadtong Septyembre 1, 2015 sa Han-ayan, Lianga, Surigao del Sur hangtud karon walay hunong ug mas nagkakusog ug kaylap ang atake nga gihimo sa AFP sa NEMR batok sa rebolusyonaryong kalihukan ug sa katawhan. Daghang gipangpatay nga mga aktibista, lider ug mga sibilyan, gipangsunog nga mga balay ug eskwelahan, ug dinaghang pagbakwit ug uban pang mga kalapasan sa tawhanong katungod.

Migamit ang AFP og daghang pwersa nga mokabat sa 8 ka batalyon sa army ug 2 ka pangmaniobrang batalyon sa PNP, wala pay labot ang mga CAFGU ug mga paramilitar sama sa Magahat ug uban pa. Kaylap ang mga saywar nga operasyon sa nagtakuban nga COPD, panghulga ug uban pa.

Busa naglunsad ang BHB-NEMR sa koordinado ug dungan-dungan nga mga atake karong adlawa, Pebrero 25, sa mga kampo ug mga nanulong nga mga tropa sa AFP sa kabukiran.

Subay sa pasiunang mga report gikan sa mga komand sa yunit sa BHB sa tibuok rehiyon, kini ang mosunod nga mga insidente sa atake karon lang nga adlaw batok sa:

 1. Army-Cafgu detachment sa San Pedro, Lianga, Surigao del Sur – 1:19 sa kaadlawon
 2. Army- Cafgu detachment sa Panaytay, Bayugan, Agusan del Sur – 5:00 sa buntag
 3. Nag-operasyon ug nag-COPD nga tropa sa 26th IB sa Imelda, Bunawan, Agusan del Sur – 5:00 sa buntag
 4. Army-SCAA detachment sa JCA Compound, Bayugan, Agusan del Sur – 5:30 sa buntag
 5. Army-SCAA detachment sa JCA Compound , Bayugan, Agusan del Sur – 6:00 sa buntag
 6. Army-Cafgu detachment sa Ugoban, Tagbina, Surigao del Sur – 6:19 sa buntag
 7. Army-Cafgu detachment sa Sityo Kusip, Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur – 6:44 sa buntag
 8. Army-Cafgu detachment sa Brgy. Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur
 9. Army-Cafgu detachment sa Villa Undayon, Bayugan, Agusan del Sur
 10. Army-Cafgu detachment sa Mt Carmel, Bayugan, Agusan del Sur
 11. Army-Cafgu detachment sa Bunyasan, Malimono, Surigao del Norte – 12:00 sa tungang gabii
 12. Army-Cafgu detachment sa Tagbayani, Sison, Surigao del Norte – 12:05 sa kaadlawon
 13. Army-Cafgu detachment sa Cabongbongan, Surigao City, Surigao del Norte – 12:06 sa kaadlawon
 14. Army-Cafgu detachment sa Mayag, Mainit, Surigao del Norte – 12:10 sa kaadlawon
 15. Alpha Company 29th IB headquarters sa Bangonay, Jabonga, Agusan del Norte, 4:07 sa buntag
 16. Alpha coy 29th IB outpost sa Bangonay, Jabonga, Agusan del Norte
 17. Army-Cafgu detachment sa Bunyasan, Malimono, Surigao del Norte- 10:00 buntag
 18. Army-Cafgu detachment sa Tagbayani, Sison, Surigao del Norte ñ 5:00 sa buntag
 19. Giguba usab ang Illegal sawmill nga gipanag-iyahan sa polis nga si Perang sa Bangonay, Jabonga, Agusan del Norte – 4:30 sa buntag

Mohatag ra kami og dugang report sa mga detalye ug sa dugang mga insidente.

Kining dungan-dungan nga atake makahuluganon nga giatol sa selebrasyon sa EDSA kay samtang ang rehimeng US-Aquino nagpasiatab sa ‘malinawong rebolusyon’ nagalunsad kini og bangis nga atake-militar sa kabukiran. Paghatag usab kini og mensahe sa kamahinungdanon sa armadong pakigbisog, tungod kay ang giingong ‘malinawong People Power Revolution’ sa EDSA wala makahatag og tiunay nga kasulbaran sa mga batakang problema sa katawhang Pilipino. Treynta ka tuig human sa EDSA, ang burgesyang kumprador, agalong yutaan, imperyalista ug mga dinastiya pa gihapon ang anaa sa gahum ug nagmonopolyo sa ekonomiya sa nasud. Busa nasudnong demokratikong rebolusyon pa gihapon ang bugtong kasulbaran.

(sgd)
Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR

Latest from News