Ang Bayan

Harapin ang hi­na­ing ng mil­yun-mil­yon sa git­na ng kri­sis

Wa­lang ti­gil ang pag­la­la ng pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­yang ka­la­ga­yan ng ma­ma­mayang Pi­li­pi­no sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te bu­nga ng pa­bi­gat ni­tong mga pa­ta­ka­ran. La­ging bi­go ang araw-a­raw na in­di­bid­wal na pa­ki­ki­ba­ka pa­ra

More
1 2 3 8