Ang Bayan

What the hell are Hellfire missiles?

The Defense Security Cooperation Agency (DSCA) of the US State Department issued a certification last April 30 approving the Duterte government’s request to buy P76.5 billion ($1.5 billion) worth of war matériel

More

Magpakatatag at puspusang lumaban!

Sa panahon ng brutal na panunupil, hinihingi sa buong bayan na ibayong magpakatatag, ipunin ang lahat ng tapang at puspusang lumaban. Mahigpit na panghawakan ang mga kahilingan para sa tunay na pagbabago

More

Puspusang labanan ang pasismo ng rehimeng Duterte

Halos limang dekada na ang nakalipas nang ipinailalim ni Ferdinand Marcos ang buong bansa sa batas militar na nagbunsod ng kanyang brutal na paghaharing diktadura. Sa loob ng 14 na taon, matapang

More

Harapin ang hi­na­ing ng mil­yun-mil­yon sa git­na ng kri­sis

Wa­lang ti­gil ang pag­la­la ng pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­yang ka­la­ga­yan ng ma­ma­mayang Pi­li­pi­no sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te bu­nga ng pa­bi­gat ni­tong mga pa­ta­ka­ran. La­ging bi­go ang araw-a­raw na in­di­bid­wal na pa­ki­ki­ba­ka pa­ra

More
1 2 3 8