Ang Bayan - Page 2

Itak­wil ang bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos

Ta­ha­sang kon­so­li­da­syon ng bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos—ito ang pa­ngu­na­hing la­yu­nin sa pag-a­gaw ni Arro­yo sa li­de­ra­to ng Ma­ba­bang Ka­pu­lu­ngan ni­tong Hul­yo 23. Sa su­por­ta ni Arro­yo at ng mga Marcos, inaa­sa­han ni

More

Paigtingin ang laban sa rehimeng US-Duterte

Mabilis na lumalawak ang nagkakaisang prenteng magwawakas sa papet, pasista at pahirap na rehimen ni Rodrigo Duterte. Dahil sa walang patumangga niyang mga pang-aatake, halos lahat na ng demokratikong sektor ay kumikilos

More

Makibaka sa harap ng krisis at pasismo

Mabilis na lumalala ang krisis pangkabuhayan sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Milyun-milyon ang lugmok sa sumisidhing hirap at gutom sa harap ng pumapaimbulog na presyo ng mga bilihin, dagdag na pabigat na

More

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime!

Rodrigo Duterte declared martial law in Mindanao to mount his war of destruction in Marawi, intensify and extend Oplan Kapayapaan and impose his tyrannical and terrorist rule across the country.

More
1 2 3 4 8