Ang Bayan - Page 4

Ubos-ka­yang la­ba­nan “ang to­do-lar­gang ge­ra “ni Du­ter­te

Pau­lit-u­lit na idi­nek­la­ra ng pa­sis­tang ha­ri-ha­ri­ang Rod­ri­go Du­ter­te na ma­ta­pos ang pag­kub­kob ng AFP sa Ma­ra­wi, itu­tu­on ni­ya ang kan­yang mga tro­pa la­ban sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa ti­na­gu­ri­an niyang “full-sca­le”

More

100 Taon Rebolusyong Oktubre 2017

Sa panahong ito, nakikita na nating ang malakihang transisyon sa isang rebolusyonaryong agos sa global na saklaw. Lahat ng mayor na kontradiksyon ay tumitindi: sa pagitan ng kapital at paggawa sa mga

More

Bibiguin ng sambayanan ang bantang diktadura ni Duterte

[av_section min_height=’100′ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’https://ndfp.org/wp-content/uploads/2017/10/US-duterte-peoples-army_20171021-300×269.jpg’ attachment=’7589′ attachment_size=’medium’ attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=’#000000′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′] [av_heading heading=’Bibiguin ng sambayanan

More

Napakabulok ng burukrata-kapitalistang paghahari ni Duterte

Bu­mu­bu­la ang bi­big ni Rod­ri­go Du­ter­te sa pag­ba­ban­ta la­ban sa mga or­ga­ni­sa­syo­n, insti­tu­syo­n, in­di­bid­wal at ma­ging mga ahen­sya at upi­syal ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na ku­mi­ki­los kontra sa kan­yang ti­ra­ni­kong pag­ha­ha­ri.

More
1 2 3 4 5 6 8