Ang Bayan - Page 7

Ibunsod ang bagong daluyong ng mga protesta

Makabuluhang gunitain ngayong Pebrero ang ika-30 aniber- saryo ng Pag-aalsang EDSA na nagpabagsak sa diktadurang US-Marcos, at ang ika-45 anibersaryo ng barikada sa Unibersidad ng Pilipinas na tinaguriang Diliman Commune (Komuna sa

More

Kamtin ang malalaking pagsulong sa darating na taon

Nagkamit ang Partido ng makabuluhan at mahalagang mga tagumpay nitong 2015. Napamunuan nito ang matatag na paglawak at pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa buong kapuluan at buong-giting na nilabanan ang walang-habas na

More

Ganap na biguin ang Oplan Bayanihan ng US at papet na estado

Sa kaibuturan, ang Oplan Bayanihan ay isang masaklaw at malawig
na kampanyang gera na inilunsad ng imperyalismong US, sa pamamagitan ng papet nitong estado, upang ipagtanggol ang bulok
na naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal

More
1 5 6 7 8