Articles - Page 17

Ganap na biguin ang Oplan Bayanihan ng US at papet na estado

Sa kaibuturan, ang Oplan Bayanihan ay isang masaklaw at malawig
na kampanyang gera na inilunsad ng imperyalismong US, sa pamamagitan ng papet nitong estado, upang ipagtanggol ang bulok
na naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal

More
1 15 16 17 18 19 32