PP 360 sa rehimeng US-Duterte, Samot nga nagtukmod sa kusganong pagsukol sa katawhan batok sa hilabihang pasistang pagpanumpo ug kabangis

9 mins read

Press statement | November 29, 2017

Photo: Philstar.com

Alang sa NDFP-NEMR usa ka hinungog nga lakang ug angay ipanghimaraut sa katawhan ang pagpagawas sa Rehimeng US –Duterte sa Presidential Proclamation (PP) 360 niadtong Nobyembre 23, 2017. Tungod kay kini nga proklamasyon makiusa ka bahin nga pagtapos sa Rehimeng US-Duterte sa hinabing pangkalinaw tali GRP ug NDFP, ug pagdeklarang “terorista” sa mga rebolusyonaryong pwersa ug organisasyon nga gilangkuban sa PKP-BHB-NDFP. Gimando niini nga deklarasyon ang todong pag-atake ug pagpanumpo sa mga rebolusyonaryong pwersa ug gilakip bisan ang mga lehitimo nga mga demokratikong pwersa ug organisasyon.

Timailhan kini sa hingpit nga pagkawalay interes sa rehimeng US-Duterte sa pagsulbad sa mga gamot hinungdan sa nagpadayong gubat-sibil sa Pilipinas aron kab-uton ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Walay pagkonsidera si Duterte sa positibong naabot sa mga serye sa panaghisgot ilabina sa mahinungdanong hisgutanan sa katilingbanon ug ekonomikanhong reporma. Usa kini ka lakang sa pagsabotahe sa rehimen sa panaghisgot pangkalinaw.

Tataw nga ang pagkansela sa rehimeng US-Duterte sa panaghisgot pangkalinaw ug pagdeklarang terorista ang PKP-BHB-NDFP timaan sa iyang pagka-itoy ug matinud-anong nagasubay sa dikta ug interes sa mga imperyalista ilabina sa Estados Unidos (US). Mitukma usab kini sa iyang pamaagi sa pagpadayon sa pasistang pagdumala sa katawhang Pilipino ug pagpatuman sa iyang pangandoy sa pagtukod og usa ka diktadurang rehimen aron makapabilin sa gahum. Kay kun magpadayon ang hinabing pangkalinaw subling mabutyag sa katawhan ug sa tibuok kalibutan ang pagkadili seryoso sa rehimen sa pagtuman sa CARHRIHL ug uban pang mga napirmahang kasabutan tali sa GRP ug NDFP.

Lain pa, babag alang sa mga imperyalista, dagkung burgesyang kumprador ug agalong yutaan ang seryosong pagpadayon sa panaghisgot ilabina kay dakung hulga sa ilang interes ang sunod nga hisgutanan kalambigit sa katilingbanon ug ekonomikanhong reporma. Dinhi nga agenda maghisgot na kabahin sa reporma sa yuta, nasudnong soberanya, nasudnong industriyalisasyon, katilingbanong kaayuhan ug uban pa nga maoy gipanghingusog sa nagkalain-laing hut-ong ug sektor sa katawhang Pilipino.

Aron hingpit nga mapatuman ni Duterte ang interes sa mga imperyalista ug lokal nga mga nagharing hut-ong partikular sa pagmina, plantasyon, pagpatuman sa gastosong imprastraktura ug pagtukod sa base militar sa US dinhi, pugsanon niining gipahamtang ang martial law sa Mindanao ug pasistang kabangis sa tibuok nasud. Apan, human sa iyang deklarasyon nga “nalingkawas na ang Marawi” nahutdan na og pasumangil ang rehimeng US-Duterte alang sa katarungan sa pagpadayon sa martial law, pasistang pagpanumpo ug paghari. Gigamit niini karon nga rason ang pakanang pagdeklara nga “terorista” ang PKP-BHB-NDFP. Base usab kini sa damgo sa rehimen nga puohon ang BHB sa tuig 2018. Ug matukod sa rehimeng US-Duterte ang pantalyang “rebolusyonaryong gobyerno” aron hanoy nga mausab niini ang 1987 nga Batakang Balaod sa Pilipinas para hingpit na nga mouyon sa tinguha sa imperyalista, sa nagharing pundok ug sa iyang diktadura.

Angay natong sabton nga ang mga rebolusyonaryong pwersa nga gipangulohan sa Partido Komunista ng Pilipinas maoy nag-una ug kusganong pwersa nga nagaduso sa nasudnon ug demokratikong pangandoy sa katawhang Pilipino ug pursigidong nagabatok sa anti-nasudnon, anti-demokratiko ug anti-katawhan nga mga palisiya sa rehimeng US-Duterte. Gawas pa kini sa nagakusog nga pagsupak sa katawhan ug sa mga demokrtikong pwersa ug bisan sa mga politikal nga oposisyon batok sa pasista ug diktadurang ambisyon ni Duterte. Nahulga na pag-ayo si Duterte nga mapalagpot sa poder. Mao nga nag-unang lakang usab sa reaksyonaryong rehimen nga targeton ug gukuron ang tanang rebolusyonaryong pwersa ug tanang mga nagasupak kaniya.

Gihimong pad-anan ni Duterte ang sunod-sunod nga mga taktikal nga opensiba (TO) nga gilunsad sa BHB batok sa AFP/PNP labina niining bulan sa Nobyembre ug atol sa ASEAN Summit aron ilhon nga ”terorista” ang BHB ug mga rebolusyonaryong pwersa. Partikular sa BHB-NEMR, nakalunsad kini og 27 ka mga aksyong militar sulod lang sa tunga sa bulan sa Nobyembre nga nakapahiagom sa kaaway ug ubay-ubay nga mga kaswalti ug nakasakmit ang BHB og 8 ka armas ug nakabihag og 2 ka membro sa PNP nga gitratar isip POW.

Tukma lang nga gilunsad sa BHB-NEMR ang sunod-sunod ug kaylap nga TO agi’g pagpanalipod ug kontra-atake sa walay puas nga pasista ug teroristang pagpanulong sa AFP/PNP batok sa katawhan ug rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon. Sa pikas bahin, wala pay namugnang kasabutan sa hunong-buto tali sa BHB ug AFP busa padayon ang armadong panagsangka samtang naghisgot sa kalinaw aron sulbaron kini.

Bisan nagpadayon ang mga panagsangka, matinud-anong gipakita sa mga rebolusyonaryong pwersa ang kaakuhan sa pagkab-ot sa kalinaw pinaagi sa seryosong panaghisgot. Gani nakatakda nang buhian ang 2 ka POW sa Surigao del Norte isip maayong kabubut-on alang sa pagpadayon sa panaghisgot pangkalinaw. Apan, tungod kay pasista ug militarista ang rehimeng US-Duterte, wala niini gitagad ang kaayuhan sa mga POW, hangyo sa pamilya ug sa katawhang nagpakabana sa kalinaw alang sa luwas nga pagrelis.

Ang rehimeng US-Duterte ug ang AFP/PNP mismo ang nabantog na sa pagmugna og kabangis ngadto sa katawhan, maoy tinuod nga terorista. Libuan na ka tawo ang gipangpatay ug gipangdakop sa mga ahente ug personahe sa AFP ug PNP sulod lang sa panahon ni Duterte. Gatusan ka libo na ang biktima sa pinugos nga pagpamakwit gumikan sa mapadayonong operasyong militar ug sa iyang kontra –teroristang pakana nga gera sa Marawi.

Sulod niining bulan sa Nobyembre ug human sa deklarasyon sa PP 360, duha na ka kaso sa politikal nga pagpamatay ug usa ka kaso pagpang-istraping sa mga mag-uuma ang natala nga binuhatan sa mga ahente sa AFP dinhi sa NEMR. Mokabat na sa dili moubos sa 7 ka kaso sa politikal nga pagpamatay dinhi sa rehiyon sukad milingkod ang rehimeng US-Duterte. Wala pay labot karon ang mga kaso sa pagpanggukod ug pagpandakop sa mga aktibista ug mga lider sa kahugpungan sa katawhan. Ug bag-ohay pa lang, ang kaso sa dinaghang pagbakwit sa libuan ka mga Lumad ug pagbungkag sa ilang eskwelahan bunga sa todo-todo nga gera sa AFP pinaagi sa dinagkung operisyong militar batok sa BHB ug sa katawhan sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte ug Surigao del Norte.

Ang pagmobilisa karon sa dinagkung pwersa sa pasistang AFP/PNP ug paggamit sa tanang kahimanang militar apil ang modernong kagamitan (drones, ubp) alang sa iyang todo-todo nga gera batok sa katawhan ug sa BHB, seguradong magbunga og kaylap ug mas daghang pagpanglapas sa tawhanong katungod. Apan, susama sa nahitabo panahon ni Marcos ug ubang rehimen momugna kini og madilaabong pagsukol armado man o dili aron tapuson ang pasistang paghari.

Walay laing epektibong hinagiban ang katawhan aron malingkawas batok niining naghingaping pagpahimulos ug kabangis sa mga imperyalista ug sa rehimeng US-Duterte gawas sa hiniusang pagsukol ug subayon ang dalan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon pinaagi sa gubat sa katawhan. Lig-ong maghiusa ug ilunsad ang tanang porma sa pakigbisog aron mapanalipdan ang tawhanong katungod ug mapanghingusog ang makihut-ong ug sektoral nga interes batok sa teroristang pagpangatake sa rehimeng US-Duterte ug kab-uton ang tinuod nga kalinaw.

Kaylap ug sunson nga ilunsad sa BHB –NEMR ang gerilyang pakiggubat sa tibuok rehiyon aron pabayron ang mga pasista sa ilang utang nga dugo sa katawhan. Ang daghan ug kaylap nato nga malampusong mga taktikal nga opensiba maghatag og kadasig ug kalagsik sa katawhan alang sa militanteng pagsukol aron mapalagpot ang pasistang rehimeng US-Duterte.

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR

Latest from News