Release of POW Cui to Bong Go exposes Duterte’s tacit recognition of NPA’s status of belligerency

10 mins read

New People’s Army
Regional Operations Command
Southern Mindanao Region

July 29, 2018 | PRESS STATEMENT | Bisaya»

Photo by Kilab Multimedia

Despite the much-ballyhooed declaration of the fascist AFP that Davao City is virtually free of the New People’s Army, the NPA Regional Operations Command, through its custodial force, released NPA Prisoner of War Menardo N. Cui, PNP Badge No. 0-28281, on July 27 in Sitio Indawhong, Brgy, Salaysay, Baguio District following his 7-month detention. GRP Special Assistant to the President Christopher “Bong” Go was at hand to receive POW Cui, a move that only showed that the US-Duterte regime has failed to obliterate the reality that the NPA continues to be a belligerent force in the country.

The US-Duterte regime’s principal, Rodrigo Duterte, has declared the NPA and revolutionary forces as terrorists and criminals and scuttled the peace talks with the National Democratic Front of the Philippines. But by sending his closest emissary and chief representative, Duterte has unwittingly acknowledged the status of belligerency acquired by the NPA under international laws. The People’s Democratic Government has proven its status of belligerency whenever the NPA captures and detains prisoners of war for various lengths of time and accords them humane treatment under the Geneva Conventions and Protocol I.

Photo by Kilab Multimedia

The revolutionary forces have acquired belligerent status under international laws by waging revolutionary armed struggle, building organs of political power, organizing the people and defending its own territory. It is by doing all these and achieving greater victories in people’s war that it has gained wide international recognition of the NPA’s status of belligerency and the recognition of the People’s Democratic Government.

The NPA-SMR, however, rejects Bong Go’s announcement for localized peace talks for these will only serve the pacification and surrender campaign and psy-war operations of the US-Duterte regime. The NPA is adamant not to be made party to local peace negotiations that reject the masses’ clamour for genuine land reform and national industrialization.

The NPA’s safe and orderly release of its POW is poles apart compared to the tyranny, fascism and anti-peace talks stance that characterize the regime of Bong Go’s principal Rodrigo Duterte. Despite martial law in Mindanao and Presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte’s sway over AFP and PNP forces to vanquish NPA forces in her turf, the NPA persists in its areas of operation in Davao City. The People’s Democratic Government continues to conduct governance and police power, including granting clemency or archiving cases filed against enemy state forces on justifiable grounds. The same comport cannot be expected from the US-Duterte regime which prefers extra-judicial killing and arrest of innocent civilians and plunder of the nation’s coffers.

During the release, POW Cui expressed appreciation for the humane and lenient treatment by the NPA custodial force. POW Cui’s treatment stands in stark contrast to the cruel detention being inflicted to arrested Red fighters, including NPA Commander Zaldy Cañete, and 99 other political prisoners presently languishing in different jails in Southern Mindanao.

A day after the release, AFP troops deployed for combat and pursuit operations against the NPA custodial force were hit by command-detonated explosives in Sitio Kamarag, Brgy. Tambobong, Baguio District at around 10:25 am. Initial reports revealed that the enemy sustained at least 6 casualties in the NPA offensive.

RIGOBERTO F. SANCHEZ
Spokesperson
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People’s Army


Pagbuhi kang POW Cui ngadto kang Bong Go nagpakita sa pag-ila ni Duterte sa status of belligerency sa NPA

Photo by Kilab Multimedia

Taliwala sa labihang gipanghambog nga deklarasyon sa pasistang AFP nga wala nay NPA sa Davao City, gibuhian sa New People’s Army Regional Operations Command, pinaagi sa custodial force niini, ang bihag sa gubat nga si Menardo N. Cui, PNP Badge No. 0-28281, niadtong Hulyo 27 sa Sitio Indawhong, Brgy, Salaysay, Baguio District human sa 7 ka bulan niyang pagkabihag. Anaa si GRP Special Assistant to the President Cristopher “Bong” Go nga maoy nidawat kang POW Cui, butang nga nagpamatuod lang sa kapakyasan sa rehimeng US-Duterte nga wagtangon ang kamatuoran nga nagpabiling usa ka pwersang nakiggubat o belligerent force ang NPA sa nasud.

Ang prinsipal sa rehimen nga si Rodrigo Duterte mideklara nga mga terorista ug kriminal ang NPA ug mga rebolusyonaryong pwersa ug gipahunong ang hinabing pangkalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines. Apan sa iyang pagpadala sa pinakasuod niyang emisaryo ug nag-unang representante, wala tuyoang giila ni Duterte ang status of belligerency nga anaa ang NPA ilalom sa kalibutanhong mga balaod. Ginapamatud-an sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan ang status of belliegerency niini sa matag higayon nga ang NPA adunay madakpan ug makustodiya nga bihag sa gubat sa usa ka takda nga panahon ug hatagan sila og tawhanong pagtratar ilalom sa Geneva Conventions ug Protocol I.

Nakab-ot sa rebolusyonaryong pwersa ang belligerent status niini pinaagi sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog, pagtukod og mga organo sa pulitikanhong gahum, pag-organisa sa katawhan ug pagdepensa sa kaugalingon niining teritoryo. Pinaagi sa paghimo niini ug pagkab-ot og mas dagkung kadaugan sa gubat sa katawhan maong nakakab-ot og internasyunal nga pag-ila ang status og belligerency sa NPA ug sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan.

Bisan pa man, gisalikway sa NPA-SMR ang pahayag ni Bong Go alang sa localized peace talks tungod moalagad lamang kini sa kampanyang pasipikasyon ug pagsurender ug operisyong saywar sa rehimeng US-Duterte. Lig-ong nagbarog ang NPA nga dili mahimong kabahin sa lokal nga negosasyong pangkalinaw nga wala nag-asdang sa panawagan sa katawhan alang sa tinuod nga repormang agraryo ug nasudnong industriyalisasyon.

Photo by Kilab Multimedia

Ang luwas ug hapsay nga pagbuhi sa NPA sa iyang POW dakung kalahian kun itandi sa pagpanglupig, pasismo ug kontra-hisgutanang kalinaw nga kinaiya sa rehimen sa prinsipal ni Bong Go nga si Duterte. Bisan pa sa balaod militar sa Mindanao ug sa gahum ni Presidential daughter ug Davao City Mayor Sara Duterte ngadto sa AFP ug PNP aron paphaon ang pwersa sa NPA sa iyang natad, padayong naglihok ang NPA sa mga erya sa operisyon niini sa Davao City. Padayong ginapatuman sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan ang pagdumala ug police powers, lakip ang pagtugyan og clemency ug pag-arkibo og mga kaso nga gipasang-at batuk sa mga pwersa sa kaaway subay sa makatarunganong kapasikaran. Ang samang kaayo dili madahom gikan sa rehimeng US-Duterte kinsa mas ginapili ang ekstra-hudisyal nga pagpatay ug pag-aresto og mga inosenteng sibilyan ug pagkawkaw sa bahandi sa nasud.

Atol sa iyang pagbuhi, nagpasalamat si POW Cui ngadto sa iyang NPA custodial force sa maayong pagtratar kaniya. Ang maong tawhanong pagtratar dakung kalahian sa mangtas nga pagbalhog sa mga giarestong mga Pulang manggugubat, lakip ang NPA Commander nga si Zaldy Cañete, ug uban pang 99 ka mga bilanggong pulitikal nga sa kasamtangang anaa sa lain-laing prisohan sa Southern Mindanao.

Usa ka adlaw human sa pagbuhi kang POW Cui, naigo sa command-detonated explosive ang tropa sa AFP kinsa gi-deploy alang sa operisyong kombat ug paggukod sa custodial force sa NPA sa Sitio Kamarag, Brgy. Tambobong, Baguio District, mga alas 10:25 sa buntag. Matud sa pasiunang taho, nakahiagom ang kaaway og dili moubos sa 6 ka kaswalti human sa maong opensiba.

Latest from News