RELEASE OF TWO POW IN SURIGAO DEL NORTE SHOWS GOODWILL FOR THE RESUMPTION OF PEACE TALKS

11 mins read

Press statement | December 22, 2017 | Bisaya»

For the National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) and revolutionary forces in the region, the release of prisoners of war (POW) PO2 Jhon Paul M. Doverte and PO2 Alfredo L. Degamon of the Philippine National Police (PNP)-Placer last December 20, 2017 in Sitio Palalihan, Barangay Mahanob, Gigaquit, Surigao del Norte, is a show of goodwill for the resumption of peace talks.

The two POWs were under the care of the New People’s Army (NPA)-Front 16 Custodial Force for 36 days. The two policemen were captured by the NPA-Front 16 in the course of its successful raid of the PNP outpost in Bad-as, Placer, Surigao del Norte last November 13, 2017. It was reported that the two policemen were involved in protecting illegal drugs and extortion of small scale miners in Placer.

The NPA is a revolutionary army and are not terrorists. Red fighters fully abide by the Basic Rules of the New People’s Army which ensures its firm discipline. The Eight Points the NPA Must Follow guarantees the respect of the rights and security of the prisoners.

The Eight Points the NPA Must Follow are the following: 1) Be respectful when speaking; 2) Pay all bought correctly; 3) Return all borrowed things; 4) Pay for the damages made; 5) Do not hurt or curse anyone; 6) Do not destroy people’s crops; 7) Do not exploit women; and 8) Do not harm prisoners.

It is a principle of the NPA to humanely and appropriately treat prisoners of war and enemies who can no longer fight back. Enemies wounded in battle are cared for and given treatment.

Under the care of the NPA-Front 16 Custodial Force, the policies of the NPA were strictly followed, and the provisions under the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL) and international protocols of war relating to the rights of PO2 Doverte and PO2 Degamon as prisoners of war, were upheld. The Red fighters made sure that the lives of the POWs were safe and their health and food guaranteed.

The POWs were scheduled to be released last December 5, 2017 to show goodwill for the peace negotiations, in response to the appeals of the family of the two policemen and the peace efforts of the people in the region and the country. But because the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) were not interested in peace talks and are bent on implementing Duterte’s all-out war against the Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA), it always goes for a militarist solution for social problems. The 402nd Brigade Philippine Army and PNP-Caraga continued its military operations in the municipalities of Surigao del Norte where the POWs were to be released resulting to the cancellation of the release on that day.

Through the sincere efforts of the third party facilitator, officials of the local government unit (LGU), church people, concerned individuals and with the help of the people, the release of the POW finally pushed through. Despite the statement of the AFP/PNP that they will not halt their military operations, close to 500 people attended the event for the release. It may not be as large a crowd compared with the POW releases in the past, but the people risked their safety to push for the resumption of the peace talks between the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and National Democratic Front of the Philippines (NDFP). The people are strongly calling for a sincere dialogue and solving the root causes of armed struggle to achieve just and lasting peace. The revolutionary movement is also pushing for this.

Thus, we must continue with the struggle to advance and defend the rights and just demands such as genuine land reform, wage increase and security of tenure, free education, housing, and other rights because these are the basis for achieving genuine peace, not surrendering and bowing to the fascist criminal US-Duterte regime. We call on the people in the region to resist the fascist oppression of the US-Duterte regime.

Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDFP-NEMR


Press statement | December 22, 2017

PAGRELIS SA DUHA KA POW SA SURIGAO DEL NORTE HULAGWAY SA MAAYONG KABUBUT-ON SA PAGPADAYON SA PANAGHISGOT PANGKALINAW

Alang sa National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) ug mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, ang pagrelis sa mga prisoners of war (POW) nga sila si PO2 Jhon Paul M. Doverte ug PO2 Alfredo L. Degamon sa Philippine National Police (PNP)-Placer, niadtong Disyembre 20, 2017 didto sa Sityo Palalihan, Barangay Mahanob, Gigaquit, Surigao del Norte, usa ka hulagway sa pagpakita sa maayong kabubut-on sa pagpadayon sa panaghisgot pangkalinaw.

Mokabat sa 36 ka adlaw nga gikustodiya kining duha ka POW ilalom sa Bagomg HUkbong Bayan (BHB)-Front 16 Custodial Force. Kining maong mga pulis nabihag sa BHB-Front 16 atol sa malampusong pagreyd sa PNP outpost didto sa Bad-as, Placer, Surigao del Norte niadtong Nobyembre 13, 2017. Gikatahong nalambigit kining duha ka pulis sa pagprotektar sa ilegal nga druga, ekstrahudisyal nga pagpamatay ug pagpangotong sa gagmay nga mga minero sa Placer.

Ang BHB usa ka rebolusyonaryong hukbo ug dili terorista. Hugot nga gitamdan sa mga Pulang manggugubat ang mga Batakang Lagda sa Bagong Hukbong Bayan (BLBHB) nga nagtakda sa puthaw nga disiplina. Ang Walo ka Puntong Kinahanglang Tamdan sa BHB naggarantiya nga ilhon ang mga katungod ug kaseguruhan sa usa ka dinakpan.

Ang Walo ka Punto mao ang mosunod: 1) Magmatinahuron sa pagpamulong; 2) Tukma nga bayran ang tanang gipalit; 3) Iuli ang tanang gihulam; 4) Bayran ang tanang nadaut; 5) Ayaw pagpanakit o pamalikas og tawo; 6) Ayaw pagdaot sa mga pananom sa katawhan; 7) Ayaw pahimusli ang kababayen-an; ug 8) Ayaw dagmali ang mga bihag.

Prinsipyo sa BHB nga makitawhanon ug tukmang trataron ang mga bihag sa gubat ug ang mga kaaway nga wala nay katakus makigsangka. Ginaatiman ug ginatambalan ang mga samaron nga kaaway panahon sa panagsangka.

Ubos sa pagdumala sa BHB-Front 16 Custodial Force, giseguro nga istriktong mapatuman ang mga lagda sa BHB, ug ang mga probisyon nga nahipatik sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL) ug mga internasyonal nga protocol sa gera kalambigit sa mga katungod nila PO2 Doverte ug PO2 Degamon isip prisoners of war. Giseguro sa mga Pulang manggugubat nga dili mahimutang sa peligro ang kinabuhi sa mga POW ug makanunayong gimonitor ang ilang panglawas ug kasegurohan sa pagkaon.

Kaniadtong Disyembre 5, 2017 gikatakdang buhian unta ang mga POW isip pagpakita sa maayong kabubut-on alang sa panaghisgot pangkalinaw, pagmaminaw sa hangyo sa mga pamilya sa duha ka pulis ug pagtubag sa paningkamot sa katawhan sa rehiyon ug sa tibuok nasud alang sa kalinaw. Apan tungod kay ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) walay interes sa panaghisgot pangkalinaw ug nagpatuman sa todo-gera ni Duterte batok sa Partido Komunista sa Pilipinas-Bagong Hukbong Bayan (PKP-BHB), kanunay giduso niini ang militaristang solusyon sa mga katilingbanong problema. Gipadayon sa 402nd Brigade Philippine Army ug PNP-Caraga ang operisyong militar sa gitakdang mga lungsod sa Surigao del Norte kun asa buhian ang POW, hinungdan nga wala madayon sa maong adlaw ang pagrelis.

Pinaagi sa seryosong paningkamot sa third party facilitator, mga opisyal sa local government unit (LGU), taong simbahan, mga nagpakabanang sektor alang sa kalinaw ug tabang sa uban pang katawhan, hingpit nga napahigayon ang pagrelis sa POW. Bisan nagpahayag ang AFP/PNP nga dili nila hunungon ang operisyong militar, gitambungan sa dul-an 500 ka tawo ang programa sa pagrelis. Dili man kini pareho sa gidaghanon sa nagsaksi sa miaging mga pagreles sa POW apan gisuong sa katawhan ang risgo sa dakung tinguha nga ipadayon ang panaghisgot pangkalinaw tali Government of the Republic of the Philippines (GRP) ug National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Malanugon nga gisinggit sa katawhan nga sinserong ugkaton ug sulbaron ang mga gamot hinungdan sa armadong panagbangi aron kab-uton ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Kini usab ang hugtanong gipanghingusog sa rebolusyonaryong kalihukan.

Busa, ipursige ang pakigbisog sa pagduso ug pagpanalipod sa mga katungod ug makatarunganong pangayo sama sa tinuod nga reporma sa yuta, taas nga suhulan ug kasegurohan sa panarbaho, libreng edukasyon, pabalay, ug uban pa tungod kay kini ang kapanukaran sa pagkab-ot sa tinuod nga kalinaw, dili ang pagsurender ug pagyukbo ngadto sa pasistang kriminal nga rehimeng US-Duterte. Giawhag ang katawhan sa rehiyon nga suklan ang pasistang pagpanumpo sa rehimeng US-Duterte.

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR

Latest from News