Revolutionary Movement in Central Negros Comprehensively Failed the Oplan Kapayapaan and All-out war of the US-Duterte regime

9 mins read

Ka JB Regalado
Spokesperson
Leonardo Panaligan Command
New People’s Army, Central Negros Guerilla Front

Press release | July 23,2018 | Ilonggo»

The Leonardo Panaligan Command – New People’s Army  (LPC-NPA) congratulates and commends the courageous  members of the revolutionary masses in Central Negros  in their persistence in building the Barrio Revolutionary Committee (BRC/ KRB) last July 21, 2018, in an isolated and forested  section of Central Negros, despite the ceaseless AFP-led battallion-size operations in parts of the guerilla front.

This success is of great significance among the ranks of the whole revolutionary movement and the praiseworthy leadership of the Communist Party of the Philippines in the locality and the whole of the Negros region.

The LPC-NPA also extends its gratitude to the ISGANNAN members of the Barrio Defense Unit , the People’s Militia Unit and the Local Guerilla Unit together with a platoon of the New People’s Army in securing the safety of almost two hundred official representatives and delegates of close to two thousand  organized masses of the full-pledged peasant association of the National Peasant Association (Pambansang Katipunan ng mga Magsasaka/ PKM), the Patriotic Youth (KM), the Patriotic Movement of New Women (MAKIBAKA) and the support groups from the ranks of the middle forces in the villages.

The successive establishment of a total six (6) units of full-pledged peasant association of the PKM, Makibaka and SKM in the whole guerilla front in just six months (February to July 2018) is also a significant victory.

The twenty percent (20%) growth of the mass base and the consolidation from Organizing Groups to the Barrio Revolutionary Committees (BRC)where they advanced the agrarian revolution and other mass actions; the 25-35% growth of the NPA and its launching of 40 successful military actions where they confiscated 35 arms and military logistics and the 15-20% growth of the CPP membership and the generation of cadres, only show the correct leadership of the Party and strong support of the masses. T,his is also a clear manifestation of the defeat of the class enemies, the fascist AFP/PNP, especially the all-out war and the reactionary attacks in the framework of Oplan Kapayapaan of the US- Duterte regime against the CPP/NPA/NDFP.

The third State of the Nation Address (SONA) of Rodrigo “Digong” Duterte are all lip-service and sugar-coated. Duterte is playing safe and covering his non-compliance to the promises made before he assumed his executive post and on his first SONA.

Duterte’s brazen puppetry to the US and China and the destruction of the lives and livelihood of the Filipino people inflicted by bloody campaigns against drugs, counter-terrorism and counter-insurgency, particularly the Oplan Tokhang, Oplan Tambay, the siege of Marawi, imposition of martial law and the the Build…Build…Build program which resulted in widespread corruption, worsening hunger and poverty of the people due to TRAIN Law, the continuing wage freeze,  the insufficient benefits and the bondage of workers to contractualization,  the insincerity and non-implementation of genuine land reform and national industrialization are results of the arbitrary cancellation of Peace talks between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Republic of the Philippines(GRP) to address the root causes of the civil war in the country, the continuing violations of human rights, the militarization and the extra-judicial killings in the country.

The LPC-NPA is certain that these will ignite a prairie fire  of armed struggle in the countryside through the expansion and consolidation of the Party as it exercises absolute leadership over the New People’s Army to seize the political power from the class enemies and to build socialism towards communism#


Press Release | Hulyo 23, 2018

Rebolusyonaryong Hublag sa Central Negros Oplan Komprehensibo nga Nagpaslaw sang Oplan Kapayapaan kag Tudo-gyera sang Rehimeng US-Duterte

Ka JB Regalado
Spokesperson, Leonardo Panaligan Command
New People’s Army, Central Negros Guerilla Front

Lubos nga ginapanginbulahan kag ginadayaw sang LPC-NPA ang maisog nga mga katapo sang rebolusyonaryong masa dira sa pursigido nga pagtukod sang Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo (KRB) sadtong Hulyo 21, 2018 sa isa ka maligwin kag lasangon nga lugar sa Central Negros sa pihak sang wala puas nga mga battalion led operations sa sakop sang larangan gerilya.

Dako kag signipikante ini nga kadalag-an dira sa hanay sang bug-os nga rebolusyonaryong hublag kag dalayawon nga pagpanguna sang Partido Komunista sang Pilipinas sa lokalidad kag bug-os nga rehiyon.

Ginapasalamatan man sang LPC ang mga isganan nga mga katapo sang yunit pangdepensa sa baryo, yunit milisya sang banwa kag lokal nga yunit gerilya upod sa isa ka platun sang Bag-ong Hangaway sang Banwa sa pagpaseguro sang seguridad sang malapit 200 ka mga tumalambong bilang opisyal nga representante kag delegado sang malapit 2,000 nga organisadong masa gikan sa hanay sang Lubos nga Asosasyon Masa (LAM) sang kag mga suportang grupo halin sa hanay sang mga nahanunga nga pwersa sa baryo.

Signipikante man nga kadalag-an ang asud-asod nga pagpundar sang 6 tanan ka yunit sang Lubos nga Asosasyon Masa (LAM) sa sektor sang PKM, Makibaka, SKM sa bilog nga larangan gerilya sa sulod lamang sang 6 ka bulan (Pebrero-Hulyo 2018).

Ang 20% nga pagdako sang isip sang baseng masa kag pag-angat sang lebel sini halin sa Grupo pang-organisa padulong sa Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo diin nagsulong sang agraryong rebolusyon kag iban pa nga aksyon masa; ang 25-35% nga pagdako sang isip sang NPA kag nakalunsar sang 40 ka mga madinalag-on nga aksyon militar diin nakakumpiska sang 35 ka armas kag mga lohistika militar; ang 15-20% nga pag-uswag sa isip sang mga katapo sang PKP kag nakapatuhaw sang mga kadre sang Partido, nagapakita lang sang husto nga pagpamuno sang PKP kag lubos nga suporta sang masa. Maathag kag klaro man ini nga manipestasyon sang kalutusan sa hanay sang kaaway sa sahi, pasistang AFP/PNP labi na sang kampanyang tudo-gyera kag pagpang-atake dira sa balayon sang Oplan Kapayapaan sang US-Duterte nga rehimen batok sa CPP/NPA/NDF.

Ang ika-3 nga State of the Nation Address (SONA) ni Rodrigo “Digong” Duterte lunsay mga “lip-serving” kag “sugar-coated.” Ang wala pagmensyunar ni Digong sang mga “statistical data” sa iya ika -3 nga SONA “playing safe” kag paghinabon lamang sang iya mga pangako sa tunga sang pumuluyong Pilipino antis siya nagpungko sa poder kag sa una niya nga mga SONA.

Ang klaro nga pagpatuta ni Digong sa US kag China; ang kahalitan sa kabuhi kag pangabuhian sang pumuluyong Pilipino bunga sang kampanya kontra-druga; kontra-terorismo kag kontra-insurhensiya partikular na ang Oplan Tokhang; Oplan Tambay; Marawi Siege; Martial Law; Build..Build..Build program nga nagresulta sang lapnagon nga korapsyon; dugang nga pagpapas-an sang grabe nga gutom kag kapigaduhon sang pumuluyo bangud sang TRAIN Law; padayon nga pagluntad sang manubo nga sweldo; kulang sang benepisyo kag paghigot sang mga mamumugon sa Kontraktwalisayon; ang wala sang sinsiridad sa pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon resulta sang arbitraryo nga pagkanselar sang Peacetalk sa tunga sa NDFP kag GRP agud ugaton ang gyera sibil sa pungsod; ang padayon nga pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung; militarisasyon kag extra-judicial killings sa pungsod, segurado ang LPC-NPA nga magadabok ini sang nagabalingaso nga kainit sang armadong paghimakas sa kaumahan paagi sa paglig-on kag pagdako sang mga katapuan sang Partido Komunista sang Pilipinas agud absoluto nga pamunuan ang Pulang Hangaway sang Banwa para agawon ang gahum pulitika sa nagahari nga sahi kag ipundar ang Sosyalismo padulong sa Komunismo.

Latest from News