The imposition of martial law challenges the Mindanao peoples’ resistance

3 mins read

Press statement | 22 December 2017 | Bisaya»

The US-Duterte regime’s coercive re-extension of martial law in Mindanao is a dangerous machination. Duterte is inexcusably accountable for its atrocious and treacherous imposition. He has proven once more his subservience to his real bosses, the rapacious foreign monopoly capitalists.

Contrary to Duterte’s declaration that the martial law is necessary in fighting terrorism in Mindanao, the AFP and PNP are conspicuously intensifying their attacks against the civilians. With martial law, state terrorism is becoming even clearer in the extermination of social activists and bombardments of civilian communities to satisfy Duterte’s greed for power and facilitate imperialist encroachment.

The imposition of martial law challenges the Mindanao peoples’ resistance. More than ever, the people will pursue a much wider and more intense denunciation and struggle against the anti-people and pro-oligarchs fascist regime. The people’s revolutionary armed struggle becomes more necessary in defending democracy and national sovereignty. Moreover, the armed resistance of the Moro people and the Lumads is virtuously in position to defend their ancestral land and right to self-determination.

The revolutionary forces in Far South Mindanao are resolutely embracing their utmost task to lead and be one with the people in the struggle against all-out war of suppression and Duterte’s aim to establish a fascist dictatorship.

Ka Efren Aksasato
Spokesperson, NDF-FSMR


Sulat pamahayag

22 Disyembre 2017

Ang pagduso sa martial law nakahagit sa pagsukol sa katawhan sa Mindanao

Ang pagpamugos sa Rehimeng US-Duterte nga subling lugwayan ang Martial Law sa Mindanao usa ka peligrosong laraw. Dili mapasaylo si Duterte alang sa kabangis ug mabudhiong pagpahamtang niini. Subli lamang niyang gipamatud-an ang pagkamasulundon ngadto sa iyang tinuod nga mga amo, ang hangol nga mga langyawng monopolyo kapitalista.

Sukwahi sa ginapamahayag ni Duterte nga gikinihanglan ang martial law aron mapuo ang terorismo sa Mindanao, tataw nga mas gipakusgan sa AFP ug PNP ang ilang pagpangatake sa mga sibilyan. Pinaagi sa martial law, labaw pang midayag ang terorismo sa estado diha sa pagpamatay sa mga aktibista ug pagpamomba sa mga sibilyang komunidad aron tagbawon ang kahakog ni Duterte sa gahum ug para mapahisayon ang langyawng pagpanghilabot.

Ang pagduso sa martial law nakahagit sa pagsukol sa mga katawhan sa Mindanao. Labaw kanus-a man, ang katawhan mopahigayon og mas malangkobon ug mas kusganon nga pagpanghimaraut ug pakigbisog batok sa kontrakatawhan ug dapig sa oligarko nga pasistang rehimen. Mas nagatataw ang panginahanglan sa rebolusyonaryong armadong pagsukol sa katawhan aron panalipdan ang demokrasya ug kagawasan sa nasud. Dugang pa, ang armadong pagsukol sa katawhang Moro ug Lumad anaa sa makatarunganong pusisyon aron panalipdan ang ilang yutang kabilin ug katungod sa kaugalingong paghukom.

Ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa Far South Mindanao determinadong nagahupot sa ilang kinatas-ang tahas sa pagpangulo ug pagduyog sa katawhan sa pakigbisog batok sa todo-largang gera ug pagpanumpo ug laraw ni Duterte nga magtukod og usa ka pasistang diktadurya.

Ka Efren Aksasato
Tigpamâbâ, NDF-FSMR

Latest from News