Walang magaganap na localized peace talks sa Timog Katagalugan!

7 mins read

Jaime “Ka Diego” Padilla
Spokesperson, NPA-Southern Tagalog
(Melito Glor Command)
15 July 2018

NPA-Southern Tagalog spokesperson Jaime “Ka Diego” Padilla / Photo: Boy Bagwis | PinoyWeekly.org

Ang inilalakong lokalisadong usapang pangkapayapaan ng rehimeng US-Duterte at mga mapandigmang heneral ng AFP at PNP ay isang pangangarap ng gising at hindi kailanman magaganap. Hindi katanggap-tanggap ang ganitong proposal ng gubyernong Duterte. Pambabastos ito sa mga napagtibay nang mga naunang kasunduan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines tulad ng The Hague Declaration of September 1, 1992 at Breukelen Joint Statement of June 14, 1994 at iba pang mga naunang kasunduan para sa pagkakamit ng isang tunay at makatarungang kapayapaan. Sa esensya ay pagpatay ito sa muling napasimulang paggulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GPH.

Matapos ang tuso at mapanlinlang na lokalisadong peace talks na ipinatupad ng rehimeng US-Corazon Aquino, napatunayang hindi para sa mamamayan ang ninanais na kapayapaan na inilalako ng lokalisadong peace talks ng reaksyunaryong gobyerno kundi kapayapaan para lamang sa kanilang uri na walang hinangad kundi ang pasipikasyon ng buong pwersa ng NPA. Hindi kinayang lutasin ng ganitong iskema ang malaon at lumalalang kahirapan sa bansa. Kung kaya’t mahigpit na nilalabanan at tinututulan ng CPP-NPA-NDFP ang inilalakong lokalisadong usapang pangkapayapaan ng nasabing rehimen, mga kasunod na administrasyon at hanggang sa kasalukuyang rehimeng US-Duterte.

Batid ng buong rebolusyunaryong hanay na ang NDFP lamang ang binigyan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ng karapatan na umupo sa mesa ng usapang pangkapayapaan at makipag-usap sa reaksyunaryong gubyerno bilang kumakatawan sa rebolusyunaryong kilusan. Inaakala ng rehimen at mga heneral nito na susuong sa kanilang patibong ang rebolusyunaryong kilusan sa pamamagitan ng lokalisadong usapang pangkapayapaan sa layunin nitong pagwatak-watakin ang rebolusyonaryong hanay at ihiwalay ang sentro ng pamunuan ng CPP-NPA-NDF sa nakikibakang mamamayan.

Nanatiling buo at matatag ang suporta at pananalig ng buong rebolusyunaryong kilusan sa NDFP Negotiating Panel bilang tanging opisyal na kinatawan ng CPP-NPA-NDFP sa usapang pangkapayapaan sa reaksyunaryong Gubyerno ng Pilipinas (GRP). Walang pagmamaliw rin ang ibinibigay na suporta at paggalang ng buong rebolusyonaryong hanay, lalo sa Timog Katagalugan, kay kasamang Jose Maria Sison bilang Chief Political Consultant ng NDFP sa isinasagawang usapang pangkapayapaan at hindi ito dapat kwestyunin ng gubyernong Duterte. Ang pagkukwestiyon sa kanya ng parrot na tagapagsalita ng gobyernong Duterte na si Harry Roque ay pagpapatunay ng kanyang kamangmangan sa takbo ng rebolusyonaryong kilusan at sa usapang pangkapayapaan.

Sa matalino at mahusay na pamamatnubay, pagsubaybay ni Kasamang Joma sa peace talks, nananatiling matatag na hinahawakan at pinaninindigan ng NDFP ang lahat na napagkaisang kasunduan sa nakaraan at sa nilalaman ng CASER, CAPCR na binalahura ng gobyernong Duterte at mga kasapakat nitong mapandigmang heneral, malalaking burgesya-kumprador, malalaking despotikong panginoong maylupa at amo nitong imperyalismong US.

Kawalan ng respeto hindi lamang sa NDFP, kundi maging sa sariling negotiating panel ng GRP, sa Third Party Facilitator at sa magandang resulta ng apat na beses na back channel talks ang pagkansela sa itinakdang 5th round ng formal peace talks noong Hunyo 28. Ang kunwaring konsultasyon sa mga stakeholders ng usapang pangkapayapaan ay walang ibang kahulugan kundi ang pagsangguni ng rehimen sa mga naghaharing-uri sa bansa. Sila ang itinuturing na sambayanan ni Duterte sa kanyang mga talumpati at pamamahayag, hindi ang malawak na masa ng mga maralitang manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod, mababang petiburges at iba pang maralitang sektor sa lipunang Pilipino. Bahagi ito ng hangal na layunin ng rehimeng US-Duterte na ihiwalay sa mamamayan ang CPP-NPA-NDFP, kasabay nito ay durugin, lumpuhin, pahinain at pilayan sa loob ng 3 buwang takda ng AFP-PNP sang-ayon sa plano nila sa naganap na Cabinet Cluster-E meeting sa Malacañang. Bunsod nito, inilarga ng AFP-PNP ang kanilang todo-todong malakihang operasyong militar at pulis sa rehiyon ng Timog Katagalugan at sa buong bansa.

Ang ganitong hakbangin ng rehimeng US-Duterte ay pagpapakita ng kawalang kaseryosohan nitong wakasan ang deka-dekadang armadong tunggalian. Walang ibang layunin si Duterte at mga mapandigmang heneral ng AFP-PNP kundi itali at piitin ang mga kamay ng NPA at itulak itong makipagkumpromiso at sumuko.

Tulad ng mga nagdaang rehimen, deteminadong haharapin, lalabanan at bibiguin ng CPP-NPA-NDFP ang lahat ng imbing pakana ng rehimeng US-Duterte at AFP-PNP. Buong giting na lalabanan ng CPP-NPA-NDFP ang bawat operasyong militar laban sa rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa buong rehiyong Timog Katagalugan at sa buong bansa.

Tatapatan ng rebolusyunaryong hustisya ang bawat karahasang inihahasik ng mga opersayong militar at pulis sa mga sona at mga larangang gerilya sa rehiyon at sa bansa. Hindi papayag ang rebolusyonaryong kilusan na maglabas-masok ang militar at pulis sa mga larangang gerilya ng NPA upang maghasik ng dahas at takot sa mamamayan nang hindi makakatikim ng pinsala mula sa mga yunit ng NPA.

Bibiguin ng NPA at mamamayan ang mga pakana ng rehimeng Duterte at AFP-PNP. Walang larangan sa ilalim ng Melito Glor Command ang haharap sa kanilang pekeng localized peace talks. Haharapin ng magigiting na Kumander at Pulang mandirigma ang mga berdugong AFP-PNP upang ipagtanggol ang mamamayan at kamtin ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Tanging sa landas ng matagalang digmang bayan mahahawan ang landas sa pagkakamit ng tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan.###

Latest from News